THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP/GIẢI THỂ CÔNG TY

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục khá phức tạp phải trải qua rất nhiều giai đoạn, nếu không có kinh nghiệm bạn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu, thực hiện như thế nào, các bước tiến hành ra sao, cần chuẩn bị hồ sơ gì? Luật Thành Đô chuyên cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói, uy tín và nhanh chóng giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí; đồng thời tư vấn nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí về thủ tục giải thể doanh nghiệp. Dưới đây là những tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm hướng dẫn quý khách hàng các bước thực hiện một cách cụ thể nhất.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Các quy định về giải thể doanh nghiệp tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp đồng thời còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại. Chính vì vậy, việc xác định rõ điều kiện để tiến hành giải thể doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ

- Doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể tự nguyện: Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

- Doanh nghiệp tiến hành giải thể bắt buộc theo quy định của pháp luật:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Dù thuộc trường hợp giải thể tự nguyện hay giải thể bắt buộc thì doanh nghiệp đều phải đảm bảo thanh toán được các nghĩa vụ tài chính của mình; phải giải quyết những khoản nợ và những hợp đồng mà doanh nghiệp đã giao kết trước đó. Đây là quy định nhằm đảm bảo tối đa quyền, lợi ích của những người có liên quan tới doanh nghiệp như người lao động trong doanh nghiệp hay các chủ nợ.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

- Doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; 

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Bước 3: Thông báo quyết định giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Cơ quan Thuế quản lý, người lao động trong doanh nghiệp

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. 

- Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

- Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

(1) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

(2) Nợ thuế;

(3) Các khoản nợ khác;
- Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Bước 4: Hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế quản lý

- Doanh nghiệp tiến hành thủ tục đóng mã số thuế tại Chi cục thuế/Cục thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp cần tiến hành đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

- Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Lưu ý: Trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

IV. HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ Thông báo quyết định giải thể bao gồm:

(1) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

(2) Nghị quyết, Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

(3) Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại Hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

(4) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục (nếu có);

(5) Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân của bên được ủy quyền (nếu có).

Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp bao gồm:

(1) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

(2) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

(3) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

(4) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục (nếu có);

(5) Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân của bên được ủy quyền (nếu có).

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục giải thể doanh nghiêp. Nếu quý khách hàng đang muốn giải thể doanh nghiệp nhưng vẫn còn những vướng mắc chưa giải quyết được hoặc các vấn đề pháp lý khác có liên quan thì có thể liên hệ ngay với Luật Thành Đô để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ thực hiện thủ tục.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận