Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Tư vấn Điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục mà nhà đầu tư cần thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư khi có thay đổi liên quan đến dự án đầu tư và các thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần nắm được điều kiện cũng như thủ tục và hồ sơ cho từng nội dung điều chỉnh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư về điều kiện, thủ tục và hồ sơ của việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

1. Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Thay đổi thông tin tên dự án đầu tư;

- Thay đổi thông tin Nhà đầu tư hoặc các thông tin liên quan;

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;

- Thay đổi mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư;

- Thay đổi tăng hoặc giảm vốn đầu tư của dự án đầu tư (Bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);

- Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (gia hạn thời hạn hoạt động của dự án);

- Điều chỉnh tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;

- Các trường hợp điều chỉnh khác liên quan đến ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

2. Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực;

- Các thông tin điều chỉnh phải chính xác, đầy đủ, hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Nhà đầu tư không vi phạm các nội dung quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;

Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

3. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để nộp lên cơ quan đầu tư có thẩm quyền. Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư);

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu có liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung của dự án đầu tư (Luật Thành Đô sẽ hướng dẫn khách hàng cung cấp trong từng trường hợp điều chỉnh cụ thể);

(5) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(6) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực để nộp cùng hồ sơ, bản gốc để nhận kết quả) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(7) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Hotline

Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi các nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng thời tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

(3) Các tài liệu khác liên quan đến nội dung điều chỉnh cụ thể;

(4) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Các bài viết khác cùng chuyên mục: Tư vấn đầu tư

4. Các lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

4.1. Các nội dung cần lưu ý khi chuẩn bị tài liệu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Các tài liệu, văn bản điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần chuẩn bị phải đầy đủ, chính xác và theo đúng quy định của pháp luật;

- Các tài liệu được cấp ở Việt Nam phải được sao y công chứng;

- Các tài liệu được cấp ở nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch sang Tiếng việt và công chứng.

4.2. Mẫu biểu hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tải về: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Tải về: Mẫu báo cáo tình hình dự án đầu tư

Hotline

5. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5.1. Điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đầu tư có thẩm quyền.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh.

5.2. Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã thay đổi cho nhà đầu tư.

Lưu ý: Thực tế xử lý hồ sơ thì thời gian có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Hotline

5.3. Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 39 Luật Đầu tư 2020 như sau:

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư;

- Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

6. Lợi ích của việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mang lại các lợi ích sau:

- Cập nhật thông tin về dự án đầu tư đầy đủ và chính xác.

- Đảm bảo việc đầu tư dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Tăng tính minh bạch và đáng tin cậy của thông tin dự án đầu tư.

- Giúp các nhà đầu tư đáp ứng được các yêu cầu của đối tác kinh doanh, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Các câu hỏi thường gặp khi xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hotline

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Luật Thành Đô

Tư vấn doanh nghiệp về các điều kiện, thủ tục, hồ sơ và quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

Xây dựng và soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng theo yêu cầu của khách hàng;

Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn doanh nghiệp lấy kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

Hướng dẫn doanh nghiệp nộp phí, lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của nhà nước;

Hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục hành chính tương đối phức tạp được thực hiện khi nhà đầu tư có các thay đổi liên quan đến dự án. Để tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần nghiên cứu các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành khác. Luật Thành Đô luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư để có thể nắm rõ quy định của pháp luật khi cần điều chỉnh thông tin giấy chứng nhận đầu tư. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí chi tiết nhất!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận