Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới nhất

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày càng nhiều các giống cây trồng mới được tạo ra nhằm tăng năng suất lao động. Quyền đối với giống cây trồng được tạo ra là đối tượng được bảo hộ của luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn nhiều người chưa nắm rõ được quy định của pháp luật về quyền đối với giống cây trồng, và thủ tục đăng kí bảo hộ đối với giống cây trồng. Trong phạm vi bài viết này, công ty Luật Thành Đô đề cập đến vấn đề: “Thủ tục đăng kí bảo hộ giống cây trồng mới nhất”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;

- Nghị định số 79/2023/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

- Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021;

- Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2022.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI NHẤT

2.1. Điều kiện đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tại Điều 158 Luật sở hữu trí tuệ quy định Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

- Tính mới của giống cây trồng: Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây đó chưa được người có quyền đăng ký (hoặc người được phép của người đó) bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký 01 năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký 06 năm đối với giống cây thuộc loài thân gỗ và cây nho, 04 năm đối với giống cây khác.

- Tính khác biệt của giống cây trồng:

+ Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

+ Giống cây trồng được biết đến rộng rãi quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật sở hữu trí tuệ là giống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ;

(ii) Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào;

(iii) Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

Tính đồng nhất của giống cây trồng: Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

- Tính ổn định của giống cây trồng: Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP)

- Tờ khai kỹ thuật: Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng đã có Tài liệu khảo nghiệm DUS: Sử dụng Mẫu tờ khai kỹ thuật trong Tài liệu khảo nghiệm DUS đó; Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS hoặc Tài liệu khảo nghiệm DUS chưa có thông tin về tờ khai kỹ thuật: Sử dụng Tờ khai kỹ thuật theo quy định tại Mẫu số 02 (ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP). Tài liệu khảo nghiệm DUS gồm: Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Tài liệu hướng dẫn về khảo nghiệm DUS do UPOV hoặc nước thành viên UPOV hoặc các nước hợp tác với Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng công bố hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp nộp Đơn đăng ký thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện quyền: nội dung của văn bản ủy quyền gồm bên ủy quyền, bên được ủy quyền, phạm vi được ủy quyền, thời hạn ủy quyền;

- Ảnh chụp thể hiện 03 tính trạng đặc trưng của giống đăng ký: Tối thiểu 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 9 cm x 15 cm;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký trường hợp doanh nghiệp tư nhân đăng ký được chuyển giao quyền đăng ký hoặc được kế thừa (Hợp đồng chuyển giao quyền đăng ký, văn bản kế thừa hoặc văn bản tương đương khác), Tài liệu chứng minh có thường trú hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh tại một nước thành viên UPOV;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu Đơn đăng ký có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo quy định gồm: bản sao các tài liệu về Đơn đăng ký đầu tiên được cơ quan bảo hộ giống cây trồng tại quốc gia nộp đơn đầu tiên xác nhận, mẫu hoặc bằng chứng xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một, bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên (nếu có): các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên này được cung cấp trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ.

Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa doanh nghiệp đăng ký và cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu (iii), (v), (vi) nêu trên có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu. Bản dịch phải được chứng thực hoặc có xác nhận của tổ chức dịch vụ đại diện quyền đại diện cho doanh nghiệp đăng ký đối với giống cây trồng.

Các bước đăng ký bảo hộ giống cây trồng:

- Bước 1: Thẩm định hình thức đơn: trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ

Đăng tải thông báo trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trong 90 ngày kể từ ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo chấp nhận đơn đối với đơn hợp lệ.

Sau khi Đơn đăng ký bảo hộ được chấp nhận hợp lệ, khảo nghiệm DUS phải được tiến hành theo hình thức như sau:

(i) Thực hiện tại tổ chức khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát hiện nông thôn công nhận đối với giống cây trồng nông nghiệp; hoặc, cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp đối với giống cây trồng.

(ii) Khảo nghiệm DUS do doanh nghiệp tư nhân đăng ký bảo hộ tự thực hiện;

(iii) Sử dụng kết quả khảo nghiệm DUS trên cơ sở thỏa thuận quốc tế về trao đổi kết quả khảo nghiệm DUS với quốc gia thành viên UPOV hoặc quốc gia có hợp tác với Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng.

Việc khảo nghiệm DUS thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định 79/2023/NĐ-CP. Sau đó:

- Trường hợp giống đăng ký bảo hộ được thực hiện khảo nghiệm DUS theo hình thức (i) và (ii) nêu trên, doanh nghiệp tư nhân thực hiện khảo nghiệm nộp bản chính Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS theo Mẫu số 08 (ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP) đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm DUS.

- Trường hợp sử dụng kết quả khảo nghiệm DUS theo theo hình thức (iii) nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận báo cáo khảo nghiệm DUS trực tiếp từ cơ quan bảo hộ giống cây trồng của quốc gia thành viên UPOV hoặc quốc gia hợp tác với Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng.

- Bước 2: Thẩm định nội dung: trong 90 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS.

Ban hành Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng: nếu giống cây trông đăng ký và đơn đăng ký bảo hộ đáp ứng đủ các điều kiện nêu bên trên.

Công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định cấp Bằng bảo hộ.

Trên đây là một số tư vấn của công ty liên quan đến Thủ tục đăng kí bảo hộ giống cây trồng mới nhất. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận