Những điều cần biết về việc thành lập chi nhánh công ty xuất khẩu lao động năm 2023

Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (thường được gọi là Giấy phép xuất khẩu lao động), doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động được quyền thực hiện tất cả các hoạt động phục vụ cho việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Một trong số các quyền đó là quyền được thành lập các chi nhánh để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút người lao động thông qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ. Để Quý doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép xuất khẩu lao động, nắm rõ thủ tục thành lập, quá trình hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đối với chi nhánh. Luật Thành Đô trân trọng gửi tới các Quý doanh nghiệp bài viết về “Những điều cần biết về việc thành lập chi nhánh công ty xuất khẩu lao động” để Quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2020

A. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

2. Luật doanh nghiệp năm 2014;

3. Luật phí và lệ phí năm 2015;

4. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

5. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

6. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

7. Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép xuất khẩu lao động).

- Chi nhánh doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Doanh nghiệp xuất khẩu lao động).

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1. Trình tự thực hiện thành lập chi nhánh

Bước 1: Quý doanh nghiệp soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh;

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và có thể yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ;

Bước 4: Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh.

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp, chi nhánh được đặt ở tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 6: Quý doanh nghiệp đi nhận kết quả thành lập chi nhánh.

2. Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh công ty xuất khẩu lao động.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1. Chuẩn bị hồ sơ

Quý doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Thông báo lập chi nhánh. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau:

+ Mã số doanh nghiệp;

+ Tên và địa chỉ trụ schính của doanh nghiệp;

+ Tên chi nhánh dự định thành lập;

+ Địa chỉ trsở chi nhánh;

+ Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

+ Thông tin đăng ký thuế;

+ Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Kèm theo Thông báo lập chi nhánh phải có các tài liệu sau:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cphần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh có chứng thực;

+ Bản sao một trong các giy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh có chứng thực.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Doanh nghiệp xuất khẩu lao động sau khi được cấp giấy phép xuất khẩu lao động chỉ được thành lập và giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Có thể bạn quan tâm:

1. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

2. Điều kiện xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

4. Đề án hoát động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

5. Đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

6. Tư vấn thủ tục cấp đổi giấy phép xuất khẩu lao động

7. Những điều cần biết sau khi được cấp giấy phép xuất khẩu lao động

B. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

I. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

1. Điều kiện hoạt động chi nhánh công ty xuất khẩu lao động

Để được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chi nhánh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có quyết định của doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động giao nhiệm vụ cho chi nhánh của doanh nghiệp;

- Chi nhánh phải niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ giao dịch thư điện tử tại trụ sở chi nhánh;

- Có phân công cụ thể cán bộ, viên chức phụ trách hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, Chi nhánh được thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trừ các hoạt động sau:

- Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động, trừ trường hợp được doanh nghiệp ủy quyền.

2. Trách nhiệm của chi nhánh công ty xuất khẩu lao động

- Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ được doanh nghiệp giao trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

- Niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

1. Thông báo về việc giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động

Hồ sơ thông báo gồm các tài liệu sau đây:

- Thông báo về việc giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh được lập bằng văn bản với đầy đủ các nội dung sau: tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử của chi nhánh; tên người đứng đầu chi nhánh, các nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giao cho chi nhánh, nội dung ủy quyền cho chi nhánh;

- Quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện một số nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Bản sao Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh;

- Văn bản ủy quyền cho chi nhánh thu tiền dịch vụ, tiền môi giới, tiền ký quỹ của người lao động (nếu có);

- Danh sách trích ngang người đứng đầu và cán bộ chi nhánh làm nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm các nội dung: họ tên, năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao thực hiện tại chi nhánh.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo: Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

- Thời hạn thông báo: 15 ngày kể từ ngày giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh.

2. Thông báo về việc thay đổi hoặc chấm dứt giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ

Các trường hợp phải thông báo thay đổi hoặc chấm dứt:

- Thay đổi về người đứng đầu chi nhánh;

- Thay đổi nội dung giao nhiệm vụ và nội dung ủy quyền cho chi nhánh;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh;

- Chấm dứt việc giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh.

Hồ sơ thông báo thay đổi hoặc chấm dứt:

- Thông báo thay đổi hoặc chấm dứt giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ;

- Phương án giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến những thay đổi hoặc chấm dứt đó.

3. Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Trên đây là toàn bộ thủ tục thành lập, quá trình hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đối với chi nhánh. Nếu Quý doanh nghiệp còn bất cứ vướng mắc nào liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được tư vấn miễn phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận