Các loại báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Báo cáo hoạt động đầu tư là văn bản do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (hay còn gọi là báo cáo hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI) lập và gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Tư vấn Điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục

Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của luật đầu tư hiện hành năm 2024

Thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư thuộc trường hợp có chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư có chấp thuận chủ trương