Giấy phép hoạt động bệnh viện: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục năm 2023

Giấy phép hoạt động bệnh viện là giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định pháp luật của Việt Nam và tổ chức theo hình thức là bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chuyên khoa. Các cơ sở được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện được thực hiện hoạt động chuyên môn theo danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Giấy phép hoạt động bệnh viện: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục năm 2023

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư 278/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

II. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

2.1. Điều kiện về cơ sở vật chất của bệnh viện

Tùy theo từng loại hình bệnh viện đa khoa hay bệnh viện chuyên khoa mà quý khách hàng phải chuẩn bị những điều kiện về cơ sở vật chất khác nhau, cụ thể như sau:

- Có địa điểm hoạt động bệnh viện cố định và ổn định;

- Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện;

- Đối với bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; chiều rộng mặt trước (mặt tiền) bệnh viện phải đạt ít nhất là 10 m;

- Có máy phát điện dự phòng khi xin giấy phép hoạt động bệnh viện;

- Bảo đảm các điều kiện về xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật về môi trường;

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ;

2.2. Điều kiện về trang thiết bị y tế của bệnh viện

Để xin giấy phép hoạt động bệnh viện, cơ sở phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị y tế cụ thể như sau:

- Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn về cung cấp dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Giấy phép hoạt động bệnh viện: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục năm 2023

2.3. Điều kiện về quy mô, tổ chức khi xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện

Quy mô, tổ chức của bệnh viện đa khoa

- Đối với bệnh viện theo hình thức bệnh viện đa khoa phải có ít nhất là 30 giường bệnh;

- Có ít nhất 02 trong 04 khoa nội, ngoại, sản, nhi;

Quy mô, tổ chức của bệnh viện chuyên khoa

- Đối với bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải có ít nhất 20 giường bệnh; riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt, tâm thần phải có ít nhất là 10 giường bệnh.

- Có ít nhất một khoa lâm sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa;

Điều kiện chung về quy mô, tổ chức khi xin giấy phép hoạt động bệnh viện

- Khoa khám bệnh: Có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, lưu bệnh, phòng khám, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu);

- Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất một phòng xét nghiệm và một phòng chẩn đoán hình ảnh. Riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt nếu không có bộ phận chẩn đoán hình ảnh thì phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động có bộ phận chẩn đoán hình ảnh;

- Khoa dược;

- Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ.

- Có các phòng, bộ phận để thực hiện các chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, quản lý chất lượng, điều dưỡng, tài chính kế toán và các chức năng cần thiết khác.

2.4. Điều kiện về nhân sự khi nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động bệnh viện

Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, trưởng các khoa chuyên môn của bệnh viện, các bộ phận kỹ thuật, bộ phận khác của bệnh viện đáp ứng các điều kiện sau:

- Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa;

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký hoạt động và làm việc toàn thời gian tại bệnh viện và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Trong suốt quá trình hoạt động kể cả trước và sau khi có giấy phép hoạt động bệnh viện, việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải được thể hiện bằng văn bản;

- Trưởng các khoa chuyên môn của bệnh viện phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện;

- Trưởng khoa khác không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện; phải có bằng tốt nghiệp đại học và có thời gian làm việc tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm trưởng khoa. Việc phân công, bổ nhiệm trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

- Đối với một số khoa, bộ phận đặc thù, trưởng khoa, bộ phận phải đáp ứng các điều kiện xin giấy phép hoạt động bệnh viện sau:

+ Trưởng khoa lâm sàng là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp và làm việc toàn thời gian tại bệnh viện; có thời gian khám bệnh, chữa bệnh tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

+ Trưởng khoa dược là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện và đáp ứng yêu cầu về trình độ tối thiểu là dược sĩ đại học.

+ Phẫu thuật viên là bác sỹ chuyên khoa ngoại hoặc bác sỹ đa khoa có chứng nhận đào tạo chuyên khoa ngoại của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trở lên hoặc trường đại học chuyên ngành y khoa hoặc tại Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Trường hợp được đào tạo ở nước ngoài, phẫu thuật viên phải có chứng nhận chuyên khoa; Phẫu thuật viên phải có văn bản cho phép thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa của người đứng đầu bệnh viện theo đề nghị của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện;

Quý khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết hơn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép hoạt động bệnh viện đa khoa

III. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện đa khoa, cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bệnh viện;

(2) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

(4) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);

(5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu;

(6) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện;

(7) Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Mẫu và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện;

(8) Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;

(9) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

(10) Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không.

(11) Các tài liệu khác (nếu có).

Ngoài ra Quý khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết hơn thông qua thông tin tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa của Luật Thành Đô

Giấy phép hoạt động bệnh viện: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục năm 2023

IV. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động bệnh viện tư nhân như sau:

Bước 1: Đơn vị nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

- Đối với bệnh viện đa khoa, chuyên khoa: Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh;

- Đối với bệnh viện y học cổ truyền: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra danh mục hồ sơ và các tài liệu kèm theo, tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Sau đó, doanh nghiệp tiến hành nộp Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động bệnh viện là 10.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu năm trăm nghìn đồng).

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính lại từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Bộ Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động bệnh viện.

- Trường hợp không cấp GPHĐ, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Trả Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh viện cho cơ sở

Tham khảo thêm các bài viết cùng chuyên mục: Tư vấn giấy phép

Trên đây là bài viết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện tư nhân mà Luật Thành Đô gửi đến Quý khách hàng. Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận