Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2024

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo quy định của pháp luật, muốn thực hiện các hoạt động này, các doanh nghiệp cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là Giấy phép xuất khẩu lao động). Tuy nhiên, điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu lao động này lại được đánh giá là khá phức tạp khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể thực hiện được. Vì vậy, trong khuôn khổ hoạt động tư vấn giấy phép, Công ty Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu tới các Quý doanh nghiệp bài viết chi tiết về “Điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu lao động năm 2024” để Quý doanh nghiệp tham khảo.

Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11;

2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP;

4. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

5. Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

6. Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động

2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tất cả các doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động. Các điều kiện để được cấp giấy phép xuất khẩu lao động sẽ được Công ty Luật Thành Đô tư vấn và phân tích chi tiết sau đây.

3. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài muốn được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 8, Điều 9 Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006. Điều luật quy định cụ thể như sau:

Điều 8. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Chính phủ quy định các loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp có vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép:

1. Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

2. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

3. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.”

Căn cứ vào các điều luật trên và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Thành Đô xin tổng hợp lại các điều kiện được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động để Quý doanh nghiệp thuận tiện cho quá trình thực hiện như sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

3.1. Về tư cách pháp lý của doanh nghiệp xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

- Doanh nghiệp phải được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam;

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Doanh nghiệp phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Xem thêm: Các bài viết về Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

  1. Giấy phép xuất khẩu lao động
  2. Thủ tục thành lập công ty xuất khẩu lao động năm 2020
  3. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2020
  4. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2020

3.2. Vốn điều lệ khi xin Giấy phép xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp phải đảm bảo và duy trì mức vốn điều lệ tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3.3. Ký quỹ khi xin Giấy phép xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mức tiền ký quỹ là 01 tỷ đồng. Trong trường hợp tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ theo quy định.

3.4. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp phải xây dựng đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, đề án phải bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo uỷ quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).

- Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.

- Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.

- Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều kiện cấp giấy phép xuất khẩu lao động năm 2022

3.5. Bộ máy chuyên trách khi xin Giấy phép xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi làm việc ở nước ngoài được tổ chức thành trường hoặc trung tâm đào tạo, phải có ít nhất hai bộ phận sau: Bộ phận đào tạo và Bộ phận quản lý học viên.

3.6. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Giấy phép xuất khẩu lao động

Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.

Trên đây là toàn bộ các điều kiện mà các Quý doanh nghiệp phải đáp ứng để được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động.

Với đội ngũ luật sư nhiệt huyết, tận tình và giàu kinh nghiệm, Luật Thành Đô rất vui khi được tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc có liên quan và luôn sẵn sàng trở thành người đồng hành của Quý doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các Thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận