Thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2023

Hiện nay, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Xuất khẩu lao động) theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề đang ngày càng được đẩy mạnh. Đây được xem là một kênh quan trọng để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của người lao động trong nước thông qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới. Vì vậy, để các Quý doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động hiểu rõ hơn về các thủ tục đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài, Luật Thành Đô xin gửi tới các Quý doanh nghiệp bài viết “Thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề” để các Quý doanh nghiệp có thể tham khảo.

Thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

2. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

3. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

4. Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

- Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (Có Giấy phép xuất khẩu lao động);

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chỉ được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động thực tập) và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập); người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

3. Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

4. Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập, cụ thể:

- Mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập đã đăng ký.

- Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề thực hiện việc ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và xuất trình xác nhận tiền ký quỹ tại thời điểm đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập.

- Tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. Theo đó:

+ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền sử dụng tiền ký quỹ đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày;

+ Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có quyền sử dụng tiền ký quỹ đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian từ 90 ngày trở lên.

Xem thêm: Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Ký kết Hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài

- Hợp đồng nhận lao động thực tập được ký kết bởi doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc và cơ sở tiếp nhận lao động thực tập ở nước ngoài;

- Nội dung: Hợp đồng nhận lao động thực tập phải thoả thuận rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

- Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập và có những nội dung chính sau đây:

+ Thời hạn thực tập;

+ Số lượng người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; ngành, nghề thực tập;

+ Địa điểm thực tập;

+ Điều kiện, môi trường thực tập;

+ Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi;

+ An toàn và bảo hộ lao động;

+ Tiền lương, thu nhập;

+ Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt;

+ Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

+ Chế độ bảo hiểm xã hội;

+ Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

+ Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại;

+ Trách nhiệm của các bên trong trường hợp người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

+ Giải quyết tranh chấp;

+ Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước.

Bước 2: Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm:

- Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư này;

- Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

- Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Đối với Hợp đồng nhận thực tập có thời gian dưới 90 ngày, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề sẽ thực hiện đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Đối với Hợp đồng nhận thực tập có thời gian từ 90 ngày trở lên, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề sẽ thực hiện đăng ký tại Cục quản lý lao động ngoài nước.

- Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và có thể yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

3. Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận việc đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập nâng cao tay nghề

Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Hợp đồng nhận lao động thực tập, doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài tiến hành ký kết hợp đồng đưa người lao động đi thực tập để thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên. Cùng với đó, doanh nghiệp có thể hỗ trợ người lao động và cơ sở tiếp nhận người lao động thực tập ở nước ngoài ký kết Hợp đồng thực tập nâng cao tay nghề để thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động đi làm việc theo chế độ thực tập nâng cao tay nghề và cơ sở tiếp nhận người lao động thực tập cần lưu ý: Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập phải có nội dung phù hợp với nội dung của Hợp đồng nhận lao động thực tập.

Bước 4: Đưa người lao động sang nước ngoài làm việc theo Hợp đồng đã ký kết

Sau khi hoàn thiện các thủ tục về mặt pháp lý trên, doanh nghiệp có thể tiến hành đưa người lao động sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận thực tập để thực hiện các công việc theo quy định tại Hợp đồng.

Trên đây là toàn bộ thủ tục mà các Quý doanh nghiệp phải thực hiện khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. Nếu Quý doanh nghiệp còn có bất cứ vướng mắc liên quan đến thủ tục này, xin vui lòng liên hệ với công ty Luật Thành Đô để được tư vấn miễn phí!

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận