Những điều cần biết về giao dịch thuế điện tử mới nhất

Giao dịch nộp thuế điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến. Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài Chính ban hành công văn hướng dẫn về các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Tuy nhiên, không phải cá nhân, doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về giao dịch này. Trong phạm vi bài viết này, công ty Luật Thành Đô đề cập đến vấn đề: “Những điều cần biết về giao dịch nộp thuế mới nhất”.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Quản lý thuế năm 2019;

- Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ

2.1. Khái niệm giao dịch thuế điện tử

Giao dịch thuế điện tử là các giao dịch được các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện bằng phương thức điện tử thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 19/2021/TT-BTC.

2.2. Phương thức thực hiện giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử thông qua các phương thức:

(1) Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(2) Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(3) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ mục (2)) đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(4) Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(5) Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

III. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ MỚI NHẤT

3.1. Về việc đăng kí thuế lần đầu

Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 19/2021/TT-BTC đối với người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế lần đầu và cấp mã số thuế được đăng ký một số điện thoại di động duy nhất của cá nhân hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật của tổ chức để nhận mã xác thực giao dịch điện tử qua tin nhắn khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đến cơ quan thuế.

Điều này là điểm mới so với quy định trước đây tại của Thông tư 66/2919/TT-BTC “Người nộp thuế khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đến cơ quan thuế không phải xác thực giao dịch điện tử mà chỉ vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để khai và nộp hồ sơ”.

3.2. Về việc đăng kí sử dụng phương thức giao dịch thuế điện tử

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 19/2021/TT-BTC đăng kí phương thức giao dịch nộp thuế điện tử bao gồm:

- Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ quốc gia của Bộ Tài Chính thì được thực hiện giao dịch trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế mà không phải thực hiện đăng ký gì thêm.

- Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN thì khi thay đổi phương thức giao dịch, cần làm thủ tục ngừng sử dụng dịch vụ trước khi đăng ký phương thức giao dịch khác.

- Người nộp thuế đã đăng ký sử dụng các phương thức giao dịch thuế điện tử theo cách 3 hoặc 5, khi đổi sang phương thức giao dịch nào khác thì phải đăng ký sử dụng phương thức giao dịch đó.

- Người nộp thuế chỉ được đăng ký, thực hiện một thủ tục hành chính thuế bằng một phương thức giao dịch cụ thể nêu trên trong cùng một khoảng thời gian, trừ trường hợp có sự cố kỹ thuật hạ tầng từ nhà cung cấp dịch vụ.

3.3. Về thời gian nộp hồ sơ

Thời gian nộp hồ sơ theo quy định hiện hành được xác định như sau:

- Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24 giờ trong ngày (kể từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ) và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Thời gian người nộp thuế nộp hồ sơ được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

- Hồ sơ khai thuế (trừ các hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP): là ngày hệ thống của cơ quan thuế nhận được hồ sơ và được ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) nếu hồ sơ khai thuế được cơ quan thuế chấp nhận tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC).

3.4. Các chứng từ điện tử trong giao dịch thuế

Các chứng từ điện tử trong giao dịch thuế được xác định như sau:

- Hồ sơ thuế điện tử: hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ và các hồ sơ, văn bản khác về thuế dưới dạng điện tử.

- Chứng từ nộp NSNN điện tử dưới dạng điện tử, trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN.

- Các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

3.5. Về xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử

Trong trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch thuế điện tử, phương án xử lý sự cố tiến hành trong các trường hợp như sau:

- Trường hợp lỗi kỹ thuật từ người nộp thuế thì người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố. Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính, nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng hoặc KBNN.

- Trường hợp lỗi kỹ thuật của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán: ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế được biết và phối hợp vơi Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời và có biện pháp khắc phục nhanh nhất sự cố; người nộp thuế được quyền thực hiện nộp qua ngân hàng/tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khác hoặc bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN.

- Trường hợp lỗi kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế trong giờ làm việc của ngày cuối cùng của hạn hộp hồ sơ thuế, Tổng cục thuế sẽ thông báo thời điểm xảy ra và thời điểm khác phục sự cố. Các hồ sơ, chứng từ nộp thuế điện tử nộp trong ngày liền kế tiếp theo ngày Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động (0h – 23h59) được xác định là đúng hạn.

- Trường hợp lỗi kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế ngoài giờ làm việc của ngày cuối cùng của hạn hộp hồ sơ thuế, NNT có thể yêu cầu nộp hồ sơ giấy trực tiếp, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử, nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày Cổng thông tin điện tử bị lỗi được xác định là đúng hạn.

- Trường hợp lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Người nộp thuế được thực hiện giao dịch điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi để nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử hoặc lựa chọn các phương thức giao dịch thuế điện tử khác.

Trên đây là một số tư vấn của công ty Luật Thành Đô liên quan đến những điều cần biết về giao dịch thuế điện tử mới nhất. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm khi đến với Luật Thành Đô Quý khách sẽ được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến vấn đề giao dịch thuế điện tử.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn