THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ

Công ty Luật Thành đô hướng dẫn khách hàng trong việc thực hiện thủ tục thành lập công ty bảo vệ tại Hà Nội như sau:

A: Văn bản pháp luật tham chiếu.

- Luật doanh nghiệp 2005/QH11.

- Nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
- Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số -điều của Nghị định số52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

B. Nội dung tư vấn.

Theo quy định nghị định 52/2008 thì cá nhân tổ chức trong và ngoài nước phải đáp ứng đủ các điều kiện sau.

1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

1.1 Điều kiện về vốn:

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.

Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định tại khoản 1 nêu trên bao gồm:

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;
c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

1.2 Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;

b) Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

2. Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

C. Quy trình, thủ tục tiến hành bao gồm:

Bước 1:  Xác minh các điều kiện của khách hàng

- Tiến hành đánh giá cơ sở pháp lý của công việc như các điều kiện về bằng cấp, chuyên môn, về trụ sở hợp pháp, về số tiền vốn pháp định ...

- Yêu cầu Khách hàng chuẩn bị chứng minh thư bản sao có chứng thực của các cổ đông/ thành viên, cùng biên bản thỏa thuận góp vốn, cử người mở tài khoản ký quỹ vốn pháp định tại Ngân hàng bất kỳ, lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch tự khai của các thành viên

- Sau khi có xác nhận ký quỹ của Ngân hàng, Thành Đô tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành doanh nghiệp bao gồm: tra tên công ty, ghi ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập

- Sau khi khách hàng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, thì tiền hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

- Sau 7 ngày làm việc, khách hàng sẽ được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành Đô sẽ tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhận tại cơ quan công an thành phố Hà Nội (PC64).

- Sau 5 ngày làm việc, khách hàng sẽ nhận con dấu pháp nhân và dấu chức danh cùng toàn bộ hồ sơ nội bộ của công ty do Thành Đô cung cấp.

Bước 3: Làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu pháp nhân, Thành Đô sẽ cùng khách hàng tiến hành chuẩn bị hồ sơ để xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại cơ quan công an Hà Nội.

- Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, khách hàng tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) công an Hà Nội.

- Trong vòng 7 ngày làm việc, cơ quan công an sẽ tiến hành thẩm tra về điều kiện tại trụ sở của khách hàng, và quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ cho khách hàng, nếu hồ sơ, và thẩm tra cơ sở hợp lệ.

D. Hồ sơ thành lập công ty bảo vệ và xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm:

1 Hồ sơ thành lập công ty bảo vệ:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Thành Đô cung cấp

+ Điều lệ hoạt động công ty Thành Đô soạn thảo

+ Danh sách cổ đông/ thành viên Thành Đô soạn thảo

+ Giấy xác nhận số tiền ký quỹ vốn pháp định của Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam;

+ Bản khai ký lịch có dán ảnh và có dấu xác nhận của chính quyền địa phương (ủy ban xã/ phường);

+ Lý lịch tư pháp của người đứng đầu và các thành viên tham gia thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Chứng minh thư các cổ đông/ thành viên bản sao có chứng thực;

2. Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp;
b) Bản khai lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú), bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc quyết định nghỉ việc (nếu có),

c) Phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này.

E Thủ tục Cấp phiếu Lý lịch Tư pháp (Công dân VN)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn kê khai hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ

- Làm Công văn xác minh Công an tỉnh

- Nhận kết quả tra cứu của Công an tỉnh

Trong trường hợp từ chối Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật

Bước 3: Nộp lệ phí  và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định)

+ CMND pho to của người xin cấp phiếu

+ Hộ khẩu của người xin cấp phiếu

+ Trong trường hợp uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền (có giá trị pháp lý) và CMND của người được uỷ quyền

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan hữu quan xác minh thêm, thời hạn được kéo dài thêm 10 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận                    

g) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/2/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an

- Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 4426/2006/QĐ - UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh về Danh mục, mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

Trên đây là ý kiến pháp lý của tôi về vấn đề bạn đang quan tâm, rất mong được hợp tác cùng Quý khách.


Trân trọng

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

GĐ – LS. NGUYỄN LÂM SƠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận