Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có bất kỳ sự thay đổi về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: thông tin nhà đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, quy mô đầu tư,… nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty luật Thành Đô trân trọng gửi tới nội dung tư vấn về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm giúp Quý khách hàng hiểu rõ về quá trình thực hiện thủ tục này.

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

II. CÁC NỘI DUNG CẦN PHẢI ĐIỀU CHỈNH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

2. Điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

3. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư (ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4. Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

5. Điều chỉnh địa điểm hoạt động của dự án đầu tư

6. Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư, mục tiêu hoạt động         

7. Điều chỉnh các nội dung khác trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

* Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(3) Bản sao biên bản họp/Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

(4) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

(5) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

(6) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(7) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);

(8) 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;

(9) Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn)

(10) Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

Lưu ý: Đối với những nội dung thay đổi cụ thể cần cung cấp thêm:

(i) Trường hợp thay đổi trụ sở cần cung cấp: Giấy tờ về trụ sở bao gồm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);

(ii) Trường hợp thay đổi vốn đầu tư cần cung cấp: Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn); xác nhận ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm;

(iii) Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp: Hộ chiếu công chứng, xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của đại diện theo pháp luật mới;

(iv) Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư: bản công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/ chứng minh sự thay đổi thông tin;

(v) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

(vi) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

* Đối với các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

- Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

- Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

- Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Lưu ý:

- Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tương tự thủ tục đăng ký đầu tư áp dụng cho trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

- Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

- Một số lưu ý:

+ Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới, công bố mẫu dấu theo quy định

+ Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

- Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư) bao gồm các cơ quan sau:

(1) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

+ Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc liên quan hoặc cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận