Điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay còn gọi là giấy phép đầu tư là văn bản pháp lý ghi nhận tư cách của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có sự thay đổi dẫn đến điều chỉnh nhà đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các quy trình thủ tục để điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Hiện nay việc điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư có thể xảy ra trong các trường hợp sau đây: điều chỉnh nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư do nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư; điều chỉnh nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư do tiếp nhận thêm thành viên, cổ đông mới góp vốn; trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư do có nhà đầu tư rút vốn đầu tư.

Tùy từng trường hợp mà thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư có quy trình khác nhau, cụ thể:

+ Đối với trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư do chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án nhà đầu tư thực hiện theo quy định riêng, trường hợp dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư sau đó thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư;

+ Đối với trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh nhà đầu tư có thể phải thực hiện thêm thủ tục chấp thuận vốn góp, mua cổ phần đối với dự án phải chấp thuận nhà đầu tư;

+ Trường hợp không thuộc các trường hợp trên, việc điều chỉnh nhà đầu tư do rút vốn hoặc nhà đầu tư mới góp vốn, mua cổ phần chỉ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Dưới đây là chi tiết về các thủ tục liên quan đến các trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư, cụ thể như sau:

2.1. Thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (áp dụng với các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư có sự điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư)

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đối với trường hợp chuyển nhượng dự án như sau:

Hồ sơ xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư bao gồm:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư);

+ Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư)

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

+ Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

+ Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

+ Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

+ Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Quy trình giải quyết:

Nhà đầu tư thực hiện việc nộp hồ sơ 08 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ, 04 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố/Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp dự án đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan này. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tiến hành xem xét và thông qua việc chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Trong thời hạn 58 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

+ Trong thời hạn 50 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trong thời hạn 48 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

+ Sau 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau:

+ Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án thuộc một trong các trường hợp quy thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

+ Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

+ Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

+ Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư

Trường hợp này, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy trình trên trừ trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư như sau:

+ Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu về khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

+ Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

- Riêng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành; dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo đó nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ như trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư.

2.2. Thủ tục chấp thuận góp vốn, mua cổ phần đối với trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư do tiếp nhận thêm thành viên, cổ đông mới góp vốn

- Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục chấp thuận góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cụ thể như sau:

(1) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách thành viên/cổ đông nước ngoài; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; giá trị giao dịch; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

(2) Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và công ty mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

(3) Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;

(4) Trường hợp ổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong trường hợp tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ thì cần có thêm Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

- Quy trình giải quyết:

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và thông báo cho nhà đầu tư.

+ Đối với trừ trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; quá thời hạn yêu cầu mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

2.3. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Áp dụng cho mọi trường hợp có sự điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư bao gồm các trường hợp điều chỉnh nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và trường hợp nhà đầu tư nước ngoài rút vốn đầu tư.

- Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư;

+ Các giấy tờ pháp lý liên quan đến tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài của nhà đầu tư; Nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/Quyết định thành lập (Bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự)

+ Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có)

- Cơ quan giải quyết:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

+ Bộ Kế hoạch và đầu tư giải quyết đối với những dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

+ Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu nộp 08 bộ hồ sơ tới Bộ Kế hoạch và đầu tư, thời gian giải quyết là 63 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư, thời gian giải quyết là trong thời hạn 55 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ, Thời gian giải quyết là trong thời hạn 48 ngày.

Điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận