Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam

Nhà nước ngoài khi tham gia đầu tư vào Việt Nam có thể thực hiện thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của Công ty Việt Nam. Vậy thủ tục bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Việt Nam hiện nay quy định như thế nào? Bài viết Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về thủ tục này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

-Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam

II. THỦ TỤC BỔ SUNG NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÔNG TY VIỆT NAM

Hiện nay theo quy định của pháp luật về đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, trường hợp bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Việt Nam phải thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Thủ tục chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (áp dụng đối với trường hợp nhất định);

Bước 2: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

2.1. Thủ tục chấp thuận góp vốn, mua cổ phần khi bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam

- Các trường hợp phải xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần:

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của Công ty Việt Nam trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Việt Nam kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

(2) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty Việt Nam trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong công ty Việt Nam.

- Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần của khi bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam, bao gồm:

(1) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

(2) Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư là cá nhân đăng ký mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

(3) Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Công ty Việt Nam về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên công ty;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong trường hợp Công ty Việt Nam đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ).

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

- Cơ quan giải quyết: Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty Việt Nam đặt trụ sở chính.

- Thời hạn và cách thức thực hiện:

Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài mới tham gia đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và thông báo cho nhà đầu tư, trừ trường hợp Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; quá thời hạn yêu cầu mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

2.2. Thủ tục bổ sung nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp công ty Việt Nam trước đó đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi bổ sung nhà đầu tư nước ngoài mới vào công ty cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau:

- Hồ sơ bổ sung nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT)

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh

(3) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

(4) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) của dự án đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần;

(5) Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Thẩm quyền giải quyết:

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài mới tham gia đầu tư thực hiện dự án.

2.3. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thực hiện các bước nêu trên, Công ty Việt Nam thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tại cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để bổ sung nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty Việt Nam bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi đối với công ty cổ phần. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần không thay đổi;

+ Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của Công ty Việt Nam về việc tiếp nhận cổ đông/thành viên mới;

+ Văn bản giấy tờ xác nhận việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách thành viên/cổ đông mới của công ty; hoặc Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;

+ Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài: Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

+ Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của Cơ quan đăng ký đầu tư đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh (bản sao);

- Cơ quan giải quyết: Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty Việt Nam đặt trụ sở chính.

- Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về “Bổ sung nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam” theo pháp luật về đầu tư và đăng ký doanh nghiệp hiện hành. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Luật sư Luật Thành Đô để được giải đáp hoặc sử dụng dịch vụ./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận