Thủ tục điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật đầu tư 2020;

2. Luật doanh nghiệp 2020;

3. Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

4. Các văn bản pháp lý liên quan.

Thủ tục điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH VỐN, TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Bước 1: Xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện phải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư).

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư thực hiện việc điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn góp làm thay đổi (tăng/giảm) tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên dẫn đến thay đổi quy mô dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cụ thể như sau:

(1) Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

(2) Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

(3) Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Bước 2: Xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư thực hiện việc điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn góp làm thay đổi (tăng/giảm) tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên dẫn đến thay đổi quy mô dự án đầu tư: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư và Tổ chức thực hiện dự án.

- Trường hợp tăng/giảm tổng vốn đầu tư dưới 20% quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc dự án đầu tư không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

III. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

- Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

(2) Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

(4) Bản Giải trình lý do điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(6) Bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau:

- Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn;

- Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, hồ sơ cần tài liệu sau: xác nhận số dư của nhà đầu tư hoặc bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

- Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân, hồ sơ cần tài liệu sau: xác nhận số dư của nhà đầu tư hoặc bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư và tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến thủ tục điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư. Trường hợp có bất cứ vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận