Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cần làm thủ tục gì

Dự án đầu tư khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh nhiều vấn đề yêu cầu phải điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư có thắc mắc về thủ tục khi bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa tiến hành như thế nào. Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục bổ sung mục tiêu của dự án đầu tư, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cần làm thủ tục gì.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư 2020;

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Luật kinh doanh bất động sản 2014;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cần làm thủ tục gì

II. QUY ĐỊNH VỀ BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

- Cho thuê nhà xưởng là một trong những ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Đối với nhà xưởng dư thừa trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; nếu muốn cho thuê lại thì nhà đầu tư còn phải đảm bảo quy định pháp luật về khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo hướng dẫn của Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Việc cho thuê nhà xưởng dư thừa có thể được thực hiện bởi hai đối tượng:

+ Chủ sở hữu nhà xưởng trực tiếp cho thuê;

+ Công ty thuê nhà xưởng từ chủ chủ sở hữu rồi cho thuê lại.

- Khi bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng, nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện thì tiến hành thủ tục điều chỉnh mục tiêu trên Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III. THỦ TỤC BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

3.1. Thủ tục điều chỉnh mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3.1.1. Thủ tục điều chỉnh mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa thuộc diện không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ tại Mục 4.1)

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại mục 4.1 tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi là Ban quản lý KCN) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý KCN cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung đầu tư.

3.1.2. Thủ tục điều chỉnh mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ tại Mục 4.1);

- Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

3.1.3. Thủ tục điều chỉnh mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa thuộc diện chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ tại Mục 4.1);

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

-  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

3.1.4. Thủ tục điều chỉnh mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa thuộc diện chấp thuận chủ trương của Ban quản lý KCN

- Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ tại Mục 4.1);

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý KCN;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý KCN gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý KCN quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

3.2. Thủ tục điều chỉnh mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp tiến hành bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng dư thừa theo trình tự sau:

- Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thành phần hồ sơ tại Mục 4.2)

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

IV. HỒ SƠ BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA

4.1. Hồ sơ bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành phần hồ sơ gồm có:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa như sau:

- Giải trình mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa ;

- Thuyết minh năng lực tài chính khi bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa (số vốn đã dùng để thực hiện cho mục tiêu hiện tại có đủ để đầu tư cho việc bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa không?);

- Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án năm gần nhất hoặc xác nhận của ngân hàng nhà đầu tư đã góp đủ vốn;

(5) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

(6) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(7) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có);

(8) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực để nộp kèm hồ sơ, và bản gốc để nhận kết quả);

(9) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa (nếu có).

4.2. Hồ sơ bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Cho thuê nhà xưởng dư thừa)

Thành phần hồ sơ gồm có:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng dư thừa;

(3) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực);

(4) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa (nếu có).

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa cần làm thủ tục gì. Quý khách hàng tham khảo bài viết, nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận