Bổ sung ngành nghề có điều kiện có phải điều chỉnh vốn đầu tư hay không?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là việc nhà đầu tư nước ngoài bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh cho dự án đầu tư của mình. Để nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Bổ sung ngành nghề có điều kiện có phải điều chỉnh vốn đầu tư hay không?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bổ sung ngành nghề có điều kiện có phải điều chỉnh vốn đầu tư hay không?

II. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ KHÔNG

Ngành nghề đăng ký kinh doanh hay ngành nghề đầu tư là một trong những nội dung quan trọng nhất trong mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư, do đó khi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Ngoài ra, đối với những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc các ngành nghề kinh doanh hạn chế tiếp cận thị trường, hoặc yêu cầu tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư trong một mức nhất định thì khi bổ sung ngành nghề kinh doanh đó, nhà đầu tư vẫn phải điều chỉnh vốn đầu tư của nhà đầu tư.

Như vậy, trong một số trường hợp nhất định, nhà đầu tư khi bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ phải điều chỉnh vốn đầu tư của nhà đầu tư nên trước khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư cần kiểm tra điều kiện bổ sung để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

III. THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

3.1. Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ điều bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm thành phần sau:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Tài liệu giải trình về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định hồ sơ và ra quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

3.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cũng phải chuẩn bị thành phần hồ sơ như trên để nộp tới Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư.

Thủ tục bổ sung ngành nghề trong trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nêu trên và nộp tới Bộ kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục bổ sung ngành nghề trên Giấy phép đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- Nhà đầu tư chuẩn bị nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi được điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

IV. HỒ SƠ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Sau khi được bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐTV/chủ sở hữu công ty về việc bổ sung ngành nghề;

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty có địa chỉ trụ sở chính, sau 03 ngày làm việc Phòng đăng ký kinh doanh cấp văn bản xác nhận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bổ sung ngành nghề có điều kiện có phải điều chỉnh vốn đầu tư hay không?Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về việc bổ sung ngành nghề có phải điều chỉnh vốn đầu tư hay không. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận