Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (địa điểm mục tiêu dự án) và địa chỉ đặt trụ sở chính là vấn đề mà các nhà đầu tư mới khá quan tâm khi chuẩn bị tiến vào thị trường Việt Nam. Trụ sở chính của tổ chức kinh tế dự kiến thành lập và địa điểm thực hiện dự án đầu tư có bắt buộc phải đặt cùng một chỗ không? Hai địa điểm này đặt ở vị trí khác nhau có được không hay pháp luật Việt Nam yêu cầu gì đối với địa điểm thực hiện dự án đầu tư (địa điểm mục tiêu dự án) và địa chỉ đặt trụ sở chính là những vấn đề mà nhiều nhà đầu tư đang bận tâm.

Để giải đáp cho những vướng mắc của các nhà đầu tư mới khi chuẩn bị vào thị trường Việt Nam, Luật Thành Đô trân trọng gửi tới nội dung tư vấn về vấn về “Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?”.

Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Xem thêm:

Điều chỉnh vốn đầu tư, tiến độ góp vốn & giãn tiến độ góp vốn

Thủ tục điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

II. ĐỊA ĐIỂM MỤC TIÊU DỰ ÁN KHÁC ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Hiện nay pháp luật về đầu tư không có quy định về việc bắt buộc địa điểm thực hiện mục tiêu dự án phải cùng địa chỉ trụ sở chính. Căn cứ theo hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì địa chỉ trụ sở chính (của tổ chức kinh tế dự kiến thành lập) và địa điểm thực hiện dự án (địa điểm mục tiêu dự án) được đề cập riêng, không bắt buộc cùng một địa điểm. Ngoài ra, đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư còn không yêu cầu cung cấp địa chỉ trụ sở chính của tổ chức kinh tế dự kiến thành lập.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (địa điểm mục tiêu dự án) được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

- Theo quy định về bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh tại khoản 1 điều 11 Luật đầu tư 2020 thì nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy có thể thấy rằng địa điểm mục tiêu dự án không bắt buộc phải cùng với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

III. MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Bạn đọc có thể tham khảo mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại đơn Mẫu A.I.6 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số điểm 03/2021/TT-BKHĐT để thấy được nội dung kê khai về địa điểm thực hiện dự án đầu tư (địa điểm mục tiêu dự án) và địa chỉ trụ sở chính (của tổ chức kinh tế dự kiến thành lập).

Mẫu tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

 

Nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số ....  và đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư số.... /Nhà đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nay đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính:                                                                                          ........

Ngày sinh:                     ………….Quốc tịch:                                                                          ........

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[1] số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:               ........

Địa chỉ thường trú:                                                                                                                      ........

Chỗ ở hiện tại:                                                                                                                              ........

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):                                                                                         ........

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:                                                             ........

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức:                                                                                                         ........

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[2] số: ....; ngày cấp: ..........; Cơ quan cấp:.....   Địa chỉ trụ sở:           ........

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):                                                                                         ........

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):                ........

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính:                                                                                          ........

Ngày sinh:                     ………….Quốc tịch:                                                                          ........

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:               

Địa chỉ thường trú:                                                                                                                     

Chỗ ở hiện tại:                                                                                                                             

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:                                                          

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế:                                                                                                             

2. Loại hình tổ chức kinh tế                                                                                                   

3. Địa chỉ:                                                                                                                                   

4. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......).

5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

 

 

 

 

 

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ HOẶC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ/QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ.

1. Thông tin về các Quyết định đã cấp:

STT

Tên Quyết định

Số Quyết định

 

Ngày cấp

Cơ quan cấp

Ghi chú

(Còn hoặc hết

hiệu lực)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung dự án

- Tên dự án:                                                                                                                                 

- Mục tiêu:                                                                                                                                   

- Tổng vốn đầu tư                                                                                                                       

- Quy mô dự án:                                                                                                                          

- Địa điểm:                                                                                                                                   

- Tiến độ:                                                                                                                                     

- Thời hạn dự án:                                                                                                                        

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư liên quan đến dự án.

2. Các tài liệu khác có liên quan.

 

 

….…., ngày ….. tháng ….. năm……

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề “Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?”. Trường hợp bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận