Điều chỉnh tăng quy mô đầu tư

Tăng quy mô đầu tư của dự án đầu tư là trường hợp nhà đầu tư tăng vốn đầu tư của dự án đầu tư từ 20% tổng số vốn đầu tư trở lên làm thay đổi quy mô đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng quy mô đầu tư của dự án đầu tư. Bài viết “Điều chỉnh tăng quy mô đầu tư” của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về thủ tục này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Điều chỉnh tăng quy mô đầu tư

II. ĐIỀU CHỈNH TĂNG QUY MÔ ĐẦU TƯ

2.1. Thủ tục điều chỉnh tăng quy mô đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh tăng quy mô đầu tư bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư về việc tăng quy mô đầu tư;

(2) Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh tăng quy mô đầu tư của dự án đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư là tổ chức về việc điều chỉnh tăng quy mô của dự án đầu tư;

(4) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

 (8) Văn bản ủy quyền (nếu có)

- Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư. Thời hạn giải quyết như sau:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh tăng quy mô đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung này;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung tăng quy mô đầu tư;

+ Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung tăng quy mô đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Trường hợp dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố, thời hạn giải quyết như sau:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh tăng quy mô đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo để lấy ý kiến về những nội dung này;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh tăng quy mô đầu tư;

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định nội dung tăng quy mô đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư. Thời gian giải quyết như sau:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh tăng quy mô đầu tư;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh tăng quy mô đầu tư của dự án đầu tư;

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 2: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

2.2. Thủ tục điều chỉnh tăng quy mô đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

- Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp tăng quy mô đầu tư như sau:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh tăng quy mô dự án đầu tư;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng quy mô đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/ Quyết định thành lập (có hợp pháp hóa lãnh sự) đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Bản giải trình về việc tăng quy mô đầu tư của nhà đầu tư, phương thức huy động vốn;

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao);

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Nơi nộp hồ sơ:

 + Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư đã điều chỉnh tăng quy mô đầu tư.

Điều chỉnh tăng quy mô đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thủ tục điều chỉnh tăng quy mô đầu tư” theo Luật đầu tư năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận