Mẫu đơn đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa tàu biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN/CÔNG NHẬN LẠI CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
ĐÓNG MỚI/HOÁN CẢI/SỬA CHỮA TÀU BIỂN*

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam.

1. Tên cơ sở: …………………………….………………….………………….…………

2. Địa chỉ liên lạc: ………………….………….………………….……………………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………….E-mail: ………………………

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: …………………………….………………….………………….………………...

Chức vụ: …………………………….………………….………………….…………….…

Điện thoại: ………….………………….………………….E-mail: ……………………….

4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số …./2016/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi nhận thấy có đủ các Điều kiện cơ sở đóng mới/hoán cải/sửa chữa* tàu biển.

Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá tại cơ sở và cấp/ cấp lại* thông báo cơ sở đủ Điều kiện đóng mới/hoán cải/sửa chữa* tàu biển theo quy định.

5. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:

………………….………………….………

6 …………………. (Tên cơ sở) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động đóng mới/hoán cải/sửa chữa tàu biển và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ……….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Mẫu đơn đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa tàu biển

     Trên đây là Mẫu đơn đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, sửa chữa tàu biển. Nếu còn gặp khó khăn hay có những vướng mắc cần giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới số hotline 0919089888 gặp luật sư Lâm Sơn để được hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận