Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2020

Thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ đã và đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, các quy định về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ đã có một vài sự thay đổi; vì lẽ đó Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết để cập nhật về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2021.

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

2.1. Điều kiện về giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật như sau:

- Có nhân thân tốt;

- Có năng lực quản lý;

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.2. Điều kiện về giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng; giáo viên có thể là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) hoặc người nước ngoài đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên).

Giáo viên trung tâm ngoại ngữ đáp ứng các điều kiện sau:

- Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt điều kiện sau:

+ Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

- Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

2.3. Điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho học viên cũng như đáp ứng đủ các quy định của pháp luật để đảm bảo tốt nhất chất lượng đào tạo của trung tâm ngoại ngữ và học viên của trung tâm.

Theo quy định hiện hành cho tới thời điểm hiện nay, Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo không quy định rõ yêu cầu về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, dựa theo tinh thần của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018 quy định về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ thì khi xây dựng hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cũng như xây dựng, bố trí cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ thì doanh nghiệp có thể lấy làm căn cứ để tham khảo.

Theo đó, cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng điều kiện như sau:

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học;

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

Xem thêm: Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ năm 2019

3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ       

Bước 1: Doanh nghiệp, cá nhân ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, xây dựng cơ sở vật chất cho đúng quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng bộ máy giáo viên trung tâm đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn nhân viên trung tâm ngoại ngữ;

Bước 2: Doanh nghiệp, cá nhân xây dựng hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ theo như quy định về hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ mà Luật Thành Đô trình bày tại mục 4;

Bước 3: Doanh nghiệp, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đã chuẩn bị tại bước 2 trên đây đến cơ quan cấp giấy phép. Tuỳ theo sự phân cấp bộ máy hành chính cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ của từng địa phương dựa trên chức năng của cơ quan nhà nước mà có những địa phương có các cơ quan cấp phép khác nhau. Thông thường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định thực tế tại nơi đặt trụ sở của trung tâm ngoại ngữ;

Bước 5: Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định cơ sở để quyết định cho phép thành lập/yêu cầu sửa đổi, bổ sung cơ sở vật chất cho phù hợp với quy định/từ chối cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Bước 6: Doanh nghiệp, cá nhân tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ để nhận giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019

4. HỒ SƠ XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Tờ trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

(3) Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ;

(4) Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

(5) Nội quy hoạt động của trung tâm;

(6) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có:

(7) Văn bản chứng minh về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, nhà cửa và các tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp tại nơi đặt trung tâm ngoại ngữ;

(8) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

(9) Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về giáo viên là người nước ngoài mà chúng tôi đã nêu tại phần điều kiện của giáo viên trung tâm ngoại ngữ;

(10) Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ;

(11) Các quy định về học phí, lệ phí;

(12) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

5. CƠ QUAN CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Cơ quan cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố nơi tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

6. TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ KHI XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Quý khách hàng khi xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ thì ngoài các giấy tờ mà Luật Thành Đô đã nêu tại mục 4 thì tuỳ từng cơ quan cấp phép, Quý khách hàng cần bổ sung thêm một số giấy tờ để làm rõ về nhân sự, trụ sở cũng như quy trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Các tài liệu này thường bao gồm các giấy tờ sau:

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; (Luật Thành Đô hỗ trợ soạn thảo văn bản để khách hàng xin xác nhận khi sử dụng dịch vụ)

- Hồ sơ của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

+ Bằng tốt nghiệp đại học cụ thể: Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Xác nhận kinh nghiệm của Giám đốc trung tâm đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;

+ Sơ yếu lý lịch người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ có xác nhận của UBND xã, phường; (Thông thường sơ yếu lý lịch nên sử dụng bản có xác nhận trong 06 tháng trở lại tới thời điểm xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ);

+ Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên cấp; (Thông thường sơ yếu lý lịch nên sử dụng bản có xác nhận trong 06 tháng trở lại tới thời điểm xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ);

+ Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ chứng minh hộ.

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trung tâm hoặc Hợp đồng cho thuê địa điểm trung tâm từ 05 năm trở lên (có chứng thực);

+ Hồ sơ cá nhân của giáo viên trung tâm ngoại ngữ (Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Văn bằng, chứng chỉ liên quan, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương….);

+ Các thỏa thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài có chứng thực (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2019 mà Luật Thành Đô thông tin đến Quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục thay đổi địa chỉ trung tâm ngoại ngữ

Doanh nghiệp muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần điều kiện gì?

Với đội ngũ luật sư nhiệt huyết, tận tình và giàu kinh nghiệm, Luật Thành Đô luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp các vướng mắc có liên quan và trở thành người đồng hành của Quý doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Kính chúc các Quý doanh nghiệp ngày càng phát triển!

Trân trọng./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận