Điều kiện xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Nhắc tới kinh doanh đa cấp, nhiều người thường có cái nhìn không thiện cảm. Hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng để lại nhiều ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hoạt động chân chính mang lại lợi nhuận cũng như lợi ích xã hội cho đất nước. Hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh có điều kiện được quy định nghiêm ngặt. Để được kinh doanh theo phương thức này, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp hiện nay theo quy định hiện hành tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương

Điều kiện xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật cạnh tranh năm 2018;

- Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

II. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Trước đây, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, nghị định 40/2018/NĐ-CP ra đời có hiệu lực từ 02/05/2018 thì có một số điều kiện khác so với các quy định cũ, cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện về thành viên và công ty hoạt động bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp và các thành viên/cổ đông/người đại diện theo pháp luật của công ty phải đáp ứng các điều kiện sau khi xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp:

(1) Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

(2) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

2.2. Điều kiện về vốn của doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp

(1) Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

(2) Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam số tiền 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng

Trước đây, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động theo quy định của nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ chỉ phải ký quỹ là 05 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp là hoạt động có sự ảnh hưởng rất lớn đến đại bộ phận người tham gia bán hàng nên việc chính phủ sửa đổi quy định tăng mức tiền ký quỹ nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi của người tham gia vào mạng lưới bán hàng.

2.3. Điều kiện về chính sách, kế hoạch của doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp

Mặc dù pháp luật quản lý về bán hàng đa cấp không có quy định thành phần trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bắt buộc phải có đề án hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật cũng quy định nhiều điều kiện nhằm đảm bảo và kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, phòng ngừa hoạt động đa cấp biến tướng.

Các điều kiện về chính sách, kế hoạch của doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

(1) Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là thỏa thuận bằng văn bản về việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp giữa cá nhân và doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Người tham gia bán hàng đa cấp là cá nhân giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

(2) Có quy tắc hoạt động phù hợp với quy định. Quy tắc hoạt động là bộ quy tắc của doanh nghiệp bán hàng đa cấp điều chỉnh hành vi của người tham gia bán hàng đa cấp, quy trình và thủ tục thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp;

(3) Có kế hoạch trả thưởng rõ ràng, minh bạch. Kế hoạch trả thưởng là kế hoạch được doanh nghiệp bán hàng đa cấp sử dụng để tính hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng từ kết quả của hoạt động bán hàng của mình và của những người khác trong mạng lưới. Kế hoạch trả thưởng phải quy định rõ điều kiện đạt được, hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác chi trả từng cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp.

Trước đây, theo nghị định 42/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp chỉ cần xây dựng chương trình trả thưởng, tuy nhiên, pháp luật hiện nay bắt buộc doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch trả thưởng cụ thể, rõ ràng và minh bạch;

(4) Có chương trình đào tạo cơ bản. Chương trình đào tạo cơ bản là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho người tham gia bán hàng đa cấp. Nội dung của chương trình này phải bao gồm:

- Pháp luật về bán hàng đa cấp;

- Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp;

- Các nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động và kế hoạch trả thưởng;

- Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo.

Thời lượng đào tạo tối thiểu đối với chương trình đào tạo bắt buộc dành cho người tham gia bán hàng đa cấp là 08 giờ.

Điều kiện xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

2.4. Điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp cần phải xây dựng hệ thống kỹ thuật và có hạ tầng kỹ thuật phù hợp để quản lý mạng lưới tham gia bán hàng đa cấp cũng như cung cấp thông tin công khai, minh bạch đối với người truy cập. Các điều kiện này cụ thể như sau:

(1) Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp và phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam. Theo quy định tại điều 44 nghị định 40/2018/NĐ-CP về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp phải cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp các thông tin cơ bản sau:

- Thông tin cơ bản về người tham gia bán hàng đa cấp bao gồm Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú (hoặc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài), nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người tham gia bán hàng đa cấp; số giấy phép lao động trong trường hợp người tham gia bán hàng đa cấp là người nước ngoài;

- Thông tin về số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số, vị trí, cấp bậc, danh hiệu của người tham gia bán hàng đa cấp, tuyến trên, hệ thống tuyến dưới của người tham gia bán hàng đa cấp;

- Thông tin về lịch sử mua hàng của người tham gia bán hàng đa cấp và khách hàng do người tham gia bán hàng đa cấp đó giới thiệu;

- Thông tin về lịch sử nhận hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của người tham gia bán hàng đa cấp.

(2) Có trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Các tài liệu về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản và các văn bản, tài liệu cần thiết khác;

- Thông tin về hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, bao gồm tên gọi, giá bán, thành phần, công dụng, cách thức sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn sản phẩm (nếu có);

- Thông tin về đăng ký doanh nghiệp, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Các quy trình, thủ tục về ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp, cấp Thẻ thành viên, đặt hàng, thanh toán, giao nhận hàng, gửi lại hàng (nếu có), mua lại hàng hóa và trả lại tiền, giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, chm dt và thanh lý hợp đồng;

- Quy trình, địa điểm bảo hành, đi, trả hàng hóa và dịch vụ hậu mãi (nếu có);

- Thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thc mc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp, bao gồm: Sđiện thoại, thư điện tử, đa chtiếp nhận;

- Thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: Địa bàn hoạt động hiện tại; thu nhập cao nhất, trung bình và thấp nht của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm tài chính lin trước;

- Việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng và thu hồi hiệu lực Thẻ thành viên đối với người tham gia bán hàng đa cấp;

- Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các thông tin này phải được cung cấp trên trang chủ hoặc có đường liên kết trực tiếp từ trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

(3) Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều kiện xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

III. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Luật Thành Đô tự hào là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp của Luật Thành Đô bao gồm:

Bước 1: Tư vấn pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

- Tư vấn về điều kiện bán hàng đa cấp, điều kiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện và thủ tục ký quỹ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Sau khi đã tư vấn và rà soát các điều kiện pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp;

Bước 3: Nộp hồ sơ, giải trình bổ sung hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Sau khi nộp hồ sơ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình và bổ sung trong trường hợp phải bổ sung và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép đã hợp lệ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi có kết quả và hoàn tất quá trình xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp tại cơ quan chức năng, Luật Thành Đô đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận và trao doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp;

Bước 5: Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục sau khi được cấp phép bán hàng đa cấp

Sau khi nhận và bàn giao giấy phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ tư vấn doanh nghiệp các thủ tục sau khi xin cấp giấy phép và tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp;

Bài viết cùng chủ đề:

Thủ tục ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp

Thủ tục cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp dành cho quý doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các bài viết về hoạt động bán hàng đa cấp tại chuyên mục tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô để tìm hiểu thêm về hoạt động quản lý và cấp phép bán hàng đa cấp. Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết về thủ tục xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép bán hàng đa cấp, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và báo giá.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận

Soownbync

Soownbync - 12/18/2022 11:32:45

Archie qsbMFDcnAI 5 20 2022 cialis tablets for sale He is breast medical oncologist who specializes in IBC, TNBC, and metastatic breast cancer

Bình luận