Giấy phép bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ: Điều kiện chi tiết 2023

Hoạt động kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó để được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này đơn vị phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu thành lập bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ cần lưu ý thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trước khi đi vào hoạt động. Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn những điều kiện để cấp giấy phép bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA THẨM MỸ

1. Về quy mô:

Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ phải có ít nhất 20 giường bệnh.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

- Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);
- Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

- Ngoài ra, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ phải được thiết kế, xây dựng đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện;

+ Đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ phải bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; chiều rộng mặt trước (mặt tiền) bệnh viện phải đạt ít nhất là 10 mét;

+ Có máy phát điện dự phòng;

+ Bảo đảm các điều kiện về xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật về môi trường.

3. Điều kiện về trang thiết bị y tế:

- Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;
- Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn về cung cấp dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

4. Điều kiện về tổ chức các khoa của bệnh viện:

4.1. Các khoa chuyên môn:

- Có ít nhất một khoa lâm sàng về thẩm mỹ phù hợp với bệnh viện;

- Khoa khám bệnh: Có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, lưu bệnh, phòng khám, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu);

- Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất một phòng xét nghiệm và một phòng chẩn đoán hình ảnh.

- Khoa dược;

- Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ.

- Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa;

4.2. Các khoa khác:

Các Có các phòng, bộ phận để thực hiện các chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, quản lý chất lượng, điều dưỡng, tài chính kế toán và các chức năng cần thiết khác.

5. Điều kiện về nhân sự

5.1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật:

Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải đáp ứng các điều kiện:

- Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ. Ví dụ: chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ;

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được thể hiện bằng văn bản;

- Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

5.2. Trưởng khoa:

Trưởng các khoa chuyên môn của bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Phải có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với với chuyên khoa đó;

Phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện.

Trưởng khoa khác không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện.

5.3. Nhân sự khác

- Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công.

- Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm;

- Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh;

- Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác).

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC

Sau khi đáp ứng các điều kiện nêu trên, Quý khách hàng sẽ thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, theo đó:

(i) Đơn vị nộp hồ sơ đến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

(ii) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kiểm tra danh mục hồ sơ và các tài liệu kèm theo, tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

(iii) Sau đó, doanh nghiệp tiến hành nộp Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động bệnh viện.

(iv) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động;

(v) Trả Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ.

Trên đây là bài viết về điều kiện cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ của Luật Thành Đô. Trường hợp có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được tư vấn và sử dụng dịch vụ. Với đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ làm Quý khách hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Thành Đô.

Các bài viết liên quan:

Giấy phép hoạt động bệnh viện: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục năm 2023

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa 2023

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận