Dữ liệu cá nhân bao gồm những thông tin nào?

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Thủ tục lập, gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô về “Thủ tục lập và gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân” với những nội dung tư vấn cụ thể, chi tiết từ đó hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nắm rõ quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện để tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP.