Điều kiện bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là một nội dung quan trọng khi cơ quan có thẩm quyền xem xét để cho phép nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư. Do đó, trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư có nhu cầu bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải tuân thủ một số điều kiện và thực hiện thủ tục nhất định. Bài viết Điều kiện bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về quy định này.

Tin liên quan

>> Điều kiện về địa điểm thực hiện dự án đầu tư

>> Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

>> Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

điều kiện bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Quy định về điều kiện bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

- Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các thông tin như: tên nhà đầu tư, địa chỉ nhà đầu tư, mã số dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án,... Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì vậy khi cần bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Điều kiện để bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

+ Đáp ứng các quy định của pháp luật về địa điểm thực hiện dự án (không được là chung cư), phù hợp với quy hoạch chung của địa phương nơi doanh nghiệp dự định bổ sung làm địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

+ Đáp ứng các hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp: Hợp đồng thuê trụ sở hoặc thỏa thuận thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);

+ Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn. (Đối với dự án điều chỉnh lần đầu hoặc chưa được xác nhận đã góp đủ vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

+ Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư hay thuộc trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư khi bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đáp ứng điều kiện về kinh doanh bất động sản đối với địa điểm thuê của tổ chức, cá nhân

+ Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

* Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

* Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

* Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

+ Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

* Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

* Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

* Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trừ trường hợp cá nhân , hộ gia đình, tổ chức bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản nhỏ lẻ, không thường xuyên theo quy định của pháp luật

+ Trường hợp nhà đầu tư xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Luật đất đai:

* Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

* Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

* Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Ngoài ra, đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

* Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

* Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

* Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

2.2. Thủ tục bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Doanh nghiệp có thể bổ sung các địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư/hoặc dự án thực hiện tại nhiều địa điểm. Để bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì trước tiên doanh nghiệp phải đăng ký dự án đầu tư mới tại địa điểm đó hoặc điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư.

Hồ sơ bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư cụ thể là bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư);

(4) Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư cần bổ sung, bao gồm một trong các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

+ Đối với trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp: Hợp đồng thuê trụ sở hoặc thỏa thuận thuê trụ sở, bản công chứng Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các giấy tờ chứng minh khác tuỳ từng trường hợp cụ thể);

(5) Văn bản, tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn. (Đối với dự án điều chỉnh lần đầu hoặc chưa được xác nhận đã góp đủ vốn trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

(6) Quyết định chủ trương đầu tư (nếu có); giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của địa điểm cần bổ sung, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp;

(7) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

- Thẩm quyền giải quyết:

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

điều kiện bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về nội dung Điều kiện bổ sung địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Luật sư Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận