Giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu: Tư vấn thủ tục 2023

Trong giai đoạn công nghiệp hóa phát triển hiện nay, con người phải đối diện với những tác hại của nền công nghiệp, ảnh hưởng bởi tác động của môi trường đã phần nào gây ra những căn bệnh nguy hiểm với con người. Để đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân, nhiều chuyên gia, bác sỹ có nhu cầu thành lập bệnh viện chuyên khoa ung bướu. Để giúp quý khách hàng nắm rõ hơn thủ tục thành lập, cấp phép, Luật Thành Đô xin giới thiệu bài viết: "Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu 2023".

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Nghị định 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư 278/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu

- Về quy mô: Bệnh viện chuyên khoa ung bướu phải có ít nhất 20 giường bệnh;

- Về cơ sở vật chất:

+ Bệnh viện chuyên khoa ung bướu phải có địa điểm cố định, trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động;

+ Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện;

+ Bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; chiều rộng mặt tiền bệnh viện phải đạt ít nhất là 10 m;

+ Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm các điều kiện về xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật về môi trường;

+ Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ;

+ Có máy phát điện dự phòng;

- Về trang thiết bị y tế:

+ Bảo đảm có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký của bệnh viện chuyên khoa;

+ Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn về cung cấp dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh;

- Về cơ cấu tổ chức: Bệnh viện chuyên khoa phải đảm bảo có các khoa sau đây:

+ Có ít nhất một khoa lâm sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa;

+ Khoa khám bệnh: Có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, lưu bệnh, phòng khám, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu);

+ Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất một phòng xét nghiệm và một phòng chẩn đoán hình ảnh. Riêng đối với bệnh viện chuyên khoa mắt nếu không có bộ phận chẩn đoán hình ảnh thì phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động có bộ phận chẩn đoán hình ảnh;

+ Khoa dược;

+ Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ;

+ Ngoài ra, bệnh viện chuyên khoa phải có các phòng, bộ phận để thực hiện các chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, quản lý chất lượng, điều dưỡng, tài chính kế toán và các chức năng cần thiết khác.

- Về nhân lực:

+ Bệnh viện chuyên khoa ung bướu phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của chuyên khoa dự kiến hoạt động và phải là người hành nghề cơ hữu tại bệnh viện chuyên khoa;

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng và phải là người hành nghề hữu cơ tại cơ sở.

+ Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa, các đối tượng khác làm việc trong bệnh viện chuyên khoa này nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công.

+ Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa (Ví dụ: Kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác), việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn người đó.

2. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Bệnh viện chuyên khoa ung bướu gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động về Bộ Y tế;

Bước 2: Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Mẫu 09 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu;

- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Mẫu 09 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu;

Bước 3: Bộ Y tế xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét để cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chưa hợp lệ thì thực hiện như sau:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

+ Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, bệnh viên chuyên khoa ung bướu phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

+ Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

+ Sau 60 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi, hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

Bước 4: Nhận kết quả

Kết quả là Giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu được nhận trực tiếp tại bộ phận chuyên môn hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bưới;

(2) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

(3) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn của bệnh viện chuyên khoa ung bướu;

(4) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo Mẫu;

(5) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự theo Mẫu;

(6) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện chuyên khoa ung bướu;

(7) Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu của bệnh viện chuyên khoa ung bướu;

(8) Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;

(9) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

(10) Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không.

(11) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa ung bướu. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết, nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết liên quan:

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa 2023

Giấy phép bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ: Tư vấn thủ tục 2023

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng 2023

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận