Thủ tục ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp

Hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp là hoạt động được quản lý nghiêm ngặt bởi Bộ Công thương để nhằm tránh các hành vi gian lận, trục lợi từ những người tham gia vào mạng lưới đa cấp. Pháp luật hiện nay quy định mức ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp là 10 tỷ đồng nhằm đảm bảo quyền lợi của những người tham gia bán hàng đa cấp cũng như người tiêu dùng. Trước khi thực hiện kinh doanh theo phương thức đa cấp, doanh nghiệp cần phải thực hiện Thủ tục ký quỹ để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định hiện hành tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương.

Thủ tục ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật cạnh tranh năm 2018;

- Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

II. TIỀN KÝ QUỸ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ TIỀN KÝ QUỸ

Theo quy định của nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định về tiền ký quỹ hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

- Tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và Nhà nước trong các trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến các nghĩa vụ đó; hoặc trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

- Khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được rút, sử dụng khi có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương, trừ trường hợp Bộ Công Thương từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng và được phép rút tiền lãi từ khoản tiền ký quỹ. Lãi suất tiền ký quỹ do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng ký quỹ giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ đảm bảo phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

III. ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN VÀ KÝ QUỸ XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp hiện nay phải là một doanh nghiệp có tài chính tốt bởi lẽ quy định hiện nay về vốn điều lệ cũng như số tiền ký quỹ là cực kỳ lớn. Ký quỹ là một thủ tục nhằm thực hiện đáp ứng điều kiện về vốn khi xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp. Doanh ngiệp tham gia hoạt động bán hàng đa cấp cần đáp ứng điều kiện sau:

(1) Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

(2) Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam số tiền 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng;

Xem thêm: Điều kiện xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Trước đây, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động theo quy định của nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ chỉ phải ký quỹ là 05 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp là hoạt động có sự ảnh hưởng rất lớn đến đại bộ phận người tham gia bán hàng nên việc chính phủ sửa đổi quy định tăng mức tiền ký quỹ nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi của người tham gia vào mạng lưới bán hàng.

Thủ tục ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp

IV. THỦ TỤC KÝ QUỸ XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Doanh nghiệp ký quỹ để xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp thực hiện thủ tục ký quỹ như sau:

Bước 1: Giao kết hợp đồng ký quỹ

Khi có nhu cầu ký quỹ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ), doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ.

Hợp đồng ký quỹ bao gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của ngân hàng (hoặc chi nhánh ngân hàng) nhận ký quỹ; số tiền ký quỹ; Mục đích ký quỹ; Lãi suất tiền gửi ký quỹ; Hình thức trả lãi tiền ký quỹ; Sử dụng tiền ký quỹ; Rút tiền ký quỹ; Tất toán tài khoản ký quỹ; Trách nhiệm của các bên liên quan và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Bước 2: Mở tài khoản ký quỹ

Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mở tài khoản ký quỹ theo hướng dẫn của ngân hàng nhận ký quỹ và nộp số tiền ký quỹ (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản ký quỹ thấp nhất là 10 tỷ đồng.

Bước 3: Cấp giấy xác nhận ký quỹ

Sau khi nhận đủ số tiền ký quỹ tối thiểu theo quy định là 10 tỷ đồng, ngân hàng nhận ký quỹ hạch toán tiền ký quỹ vào tài khoản tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam, cấp giấy Xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp theo Mẫu;

Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp mất thời gian khi ký hợp đồng ký quỹ bởi vì do không nắm được các thông tin cần thiết có trên hợp đồng dẫn tới thiếu các thông tin cần thiết trên hợp đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ chịu trách nhiệm quản lý khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

V. TIỀN KÝ QUỸ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? THỦ TỤC SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ

5.1. Tiền ký quỹ được sử dụng như thế nào?

Tiền ký quỹ hoạt động bán hàng đa cấp được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến các nghĩa vụ đó;

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

5.2. Thủ tục sử dụng tiền ký quỹ

Tiền ký quỹ sẽ được sử dụng trong 02 trường hợp mà Luật Thành Đô đã nêu trên. Tùy theo trường hợp thì quy trình sử dụng tiền kỹ quỹ này cũng khác nhau.

5.2.1. Trường hợp 1

Trong trường hợp đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp thì thủ tục sử dụng tiền ký quỹ như sau:

- Người tham gia bán hàng đa cấp nộp văn bản đề nghị sử dụng tin ký quỹ và bản sao được chứng thực các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tới Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản đề nghị sử dụng tiền ký quỹ và các hồ sơ khác liên quan, Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các văn bản đó.

- Trường hợp các văn bản đề nghị sử dụng tiền ký quỹ không đảm bảo tính hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản yêu cầu người có đề nghị sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành thông báo;

- Trường hợp các văn bản đề nghị sử dụng tiền ký quỹ đã đảm bảo tính hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ trích tin ký quỹ đthực hiện yêu cầu của người tham gia bán hàng đa cấp.

5.2.2. Trường hợp 2

Trình tự, thủ tục sử dụng tiền ký quỹ đối với trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ban hành quyết định xử phạt đó gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện quyết định xử phạt.

Xem thêm: Thủ tục rút tiền ký quỹ hoạt động bán hàng đa cấp

Thủ tục ký quỹ xin giấy phép bán hàng đa cấp

VI. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Luật Thành Đô tự hào là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp của Luật Thành Đô bao gồm:

Bước 1: Tư vấn pháp lý về thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

- Tư vấn về điều kiện bán hàng đa cấp, điều kiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện và thủ tục ký quỹ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về điều kiện của hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp;

- Tư vấn về mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Sau khi đã tư vấn và rà soát các điều kiện pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp;

Bước 3: Nộp hồ sơ, giải trình bổ sung hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Sau khi nộp hồ sơ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình và bổ sung trong trường hợp phải bổ sung và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép đã hợp lệ, Luật Thành Đô sẽ đại diện doanh nghiệp nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi có kết quả và hoàn tất quá trình xin cấp giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp tại cơ quan chức năng, Luật Thành Đô đại diện doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận và trao doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp;

Bước 5: Tư vấn và hoàn thiện các thủ tục sau khi được cấp phép bán hàng đa cấp

Sau khi nhận và bàn giao giấy phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Luật Thành Đô sẽ tư vấn doanh nghiệp các thủ tục sau khi xin cấp giấy phép và tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp;

Bài viết cùng chủ đề:

Hồ sơ xin giấy phép bán hàng đa cấp

Danh sách doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về Thủ tục ký quỹ khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp dành cho quý doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các bài viết về hoạt động bán hàng đa cấp tại chuyên mục tư vấn giấy phép của Luật Thành Đô để tìm hiểu thêm về hoạt động quản lý và cấp phép bán hàng đa cấp. Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết về thủ tục xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép bán hàng đa cấp, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Công ty Luật Thành Đô để được tư vấn và báo giá.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận