Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác trên cơ sở phù hợp với các điều kiện và quy định của pháp luật. Vậy đối với trường hợp sáp nhập dự án đầu tư, quy định của pháp luật về đầu tư như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ hơn về Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư.

Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo các hình thức sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của nhà đầu tư đó vào một dự án đầu tư của nhà đầu tư đó. Căn cứ điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì việc sáp nhập dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

(2) Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc sáp nhập dự án đầu tư;

III. HỒ SƠ SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Thành phần hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư

Danh sách hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm sáp nhập dự án đầu tư;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh dự án thông qua hình thức sáp nhập dự án đầu tư

+ Văn bản uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

3.2. Các bước thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp sáp nhập dự án đầu tư

- Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và việc điều chỉnh dự án đầu tư khi tổ chức lại làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư :

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư tại mục 3.1 nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để điều chỉnh dự án đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại mục 3.1 nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh dự án. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư

Lưu ý:

+ Trường hợp tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại đó tiếp tục thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại thì thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Trường hợp tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại đó không tiếp nhận và thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại thì nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế phải lập dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư trước khi tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp do tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Hồ sơ sáp nhập dự án đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, đề nghị Quý khách liên hệ với Luật Thành Đô để được giải đáp hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận