Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không

Địa chỉ trụ sở chính là một phần thông tin của nhà đầu tư được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó đối với các công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi thay đổi trụ sở chính công ty cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bài viết “Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?” dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về thủ tục này.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư năm 2020;

- Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm:

Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

2.1. Quy định về địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư

Địa chỉ trụ sở chính chính là nơi mà nhà đầu tư đặt trụ sở chính làm văn phòng, trụ sở hoạt động và ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư.

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bao gồm các thông tin như: tên nhà đầu tư, địa chỉ nhà đầu tư, mã số dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, thời gian thực hiện dự án.. …Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy địa chỉ nhà đầu tư là một nội dung được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do đó khi thay đổi trụ sở chính của công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, theo quy định, trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ghi rõ địa chỉ trụ sở của nhà đầu tư và pháp luật cho phép nhà đầu tư được thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đầu tư phải được thực hiện theo hồ sơ và thủ tục theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định pháp luật và phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 

2.2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

+ Quyết định, Biên bản họp của nhà đầu tư về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Bản Giải trình lý do thay đổi địa chỉ trụ sở chính; 

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp đối với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;

+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ như trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
+ Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2.3. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;

(2) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

(3) Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ;

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển trụ sở chính nếu địa chỉ trụ sở chính thay đổi khác quận hoặc sang địa bàn tỉnh khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư không

- Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự định thay đổi để làm trụ sở chính.

- Thời gian thực hiện: 03-05 ngày kể từ thời điểm hồ sơ hợp lệ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về nội dung “Địa điểm mục tiêu dự án khác địa chỉ trụ sở chính có được không?”. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Luật sư Luật Thành Đô để được giải đáp miễn phí./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận