Thay đổi ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát sinh nhu cầu thay đổi ngành nghề theo hướng mở rộng hoặc rút bớt ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư cần phải thực hiện đáp ứng những điều kiện và tuân thủ những trình tự nhất định. Vậy việc thay đổi ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài quy định như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về thủ tục này theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Thay đổi ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài

II. QUY ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn nước ngoài

- Ngành nghề đầu tư là những lĩnh vực công ty được phép hoạt động phù hợp với các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường tại Luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

- Nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường thì công ty có vốn nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, khi thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp cần điều chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn.

- Đối với việc thay đổi bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì công ty có vốn nước ngoài cũng cần phải xin giấy phép trước khi hoạt động kinh doanh.

2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài gồm các bước sau:

Bước 1: Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư áp dụng đối với trường hợp dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện bước 2 và bước 3 dưới đây.

Bước 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Thông báo bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2.2.1. Thủ tục điều chỉnh chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư

- Hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư đối với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm các văn bản, tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là ngành nghề bổ sung);

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(5) Văn bản giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(6) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(7) Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Thẩm quyền và thời hạn giải quyết:

+ Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ trên nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 58 ngày làm việc.

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết là 50 ngày làm việc.

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Thời hạn giải quyết là 48 ngày làm việc.

2.2.2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư:

- Thành phần hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, như sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(3) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

(4) Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp;

(5) Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất có kiểm toán theo quy định; 

(6) Chủ trương đầu tư hoặc văn bản điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nếu thuộc đối tượng phải chấp thuận chủ trương đầu tư;

(7) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

Đối với trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ trên tại Cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh có sự thay đổi về ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

2.2.3. Thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 - Hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp như sau:

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2) Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài;

(3) Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài;

(4) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh; Văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có);

(5) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch- Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch- Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Thay đổi ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến “Thay đổi ngành nghề công ty có vốn đầu tư nước ngoài” theo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận