Thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư

Ngành nghề kinh doanh (còn gọi là mục tiêu của dự án đầu tư) là một nội dung thể hiện trên Giấy phép đầu tư. Liên quan đến nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư lựa chọn bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không có điều kiện để phù hợp với mục đích triển khai thực hiện dự án đầu tư, khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư cần thông báo lên cơ quan có thẩm quyền. Bài viết Thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư của Luật Thành Đô hy vọng sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về nội dung này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư 2020;

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư

II. THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

2.1. Thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư trường hợp dự án đầu tư không phải chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Điều chỉnh ngành nghề không có điều kiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Điều chỉnh ngành nghề không có điều kiện trên Giấy phép đầu tư

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Sau đây gọi là Ban quản lý KCN) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý KCN cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung đầu tư.

- Nhận kết quả là Giấy phép đầu tư.

2.2. Thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư trường hợp dự án đầu tư phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Điều chỉnh ngành nghề không có điều kiện trên Giấy phép đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương

(1) Trường hợp chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

- Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

- Nhận kết quả là Giấy phép đầu tư.

(2) Trường hợp chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

- Nhận kết quả là Giấy phép đầu tư.

(3) Trường hợp chấp thuận chủ trương của Ban quản lý Khu công nghiệp

- Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý KCN;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý KCN gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý KCN quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

- Nhận kết quả là Giấy phép đầu tư.

Bước 2: Điều chỉnh ngành nghề không có điều kiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Trình tự thực hiện theo quy định như Bước 1 Mục 2.1.

III. DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khách hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện, quy trình, hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

(2) Tư vấn các phương án để thực hiện thủ tục, từ đó đưa ra ưu và khuyết điểm của các phương án để Quý khách có thể lựa chọn cách tiến hành phù hợp với tình hình của nhà đầu tư và doanh nghiệp;

(3) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(4) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy phép đầu tư và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục sau khi bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư;

Thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục bổ sung ngành nghề không có điều kiện trên giấy phép đầu tư. Quý khách hàng tham khảo bài viết, nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được tư vấn và giải đáp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận