Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư

Bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư là một trong những thủ tục mà các nhà đầu tư cần thực hiện khi có sự điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến việc tiếp nhận thêm một nhà đầu tư tổ chức mới. Vậy trường hợp nào cần bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư và thủ tục thực hiện ra sao?

Luật Thành Đô trân trọng gửi tới các nhà đầu tư nội dung tư vấn về Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư để giải đáp cho những thắc mắc nêu trên.

Tin liên quan

>> Khi nào nhà đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

>> Thủ tục rút nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

>> Điều kiện điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

II. LÝ DO BỔ SUNG NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

2.1. Thông tin về nhà đầu tư trên giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thông tin về nhà đầu tư là tổ chức được ghi nhận trên giấy phép đầu tư bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp/tổ chức

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức;

+ Địa chỉ trụ sở;

+ Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có)

+ Điện thoại; Fax; Email; Website (nếu có)

+ Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có).

Do đó, khi có sự thay đổi thông tin về nhà đầu tư là tổ chức hoặc bổ sung thêm nhà đầu tư tổ chức trên giấy phép đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

2.2. Các trường hợp phải bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư

+ Nhà đầu tư tổ chức nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư;

+ Tổ chức kinh tế tiếp nhận thêm thành viên, cổ đông mới góp vốn vào là nhà đầu tư là tổ chức.

III. THỦ TỤC BỔ SUNG NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

3.1. Bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư do nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư

Hồ sơ bổ sung nhà đầu tư là tổ chức áp dụng cho các trường hợp thực hiện thủ tục tại mục 3.1 như sau:

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư);

(2) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư);

(3) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

(4) Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

(5) Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

(6) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

(7) Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

(8) Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

3.1.1. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

- Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ nêu tại bước 1 đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ nêu tại bước 1 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố/Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi tắt là: Ban quản lý khu công nghiệp).

Bước 2: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tiến hành xem xét và quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

* Thời gian thực hiện:

+ 58 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

+ 50 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ 48 ngày làm việc đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp;

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Sau 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án;

3.1.2. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thuộc một trong các trường hợp

* Nếu việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư

Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án thuộc một trong các trường hợp quy thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư; Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư; Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu; Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư chuyển nhượng dự án thực hiện theo mục 3.1.1.

* Nếu việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư

Nếu việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư như sau:

- Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;

- Thời gian thực hiện: 50 ngày làm việc;

- Kết quả: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

* Nếu dự án đã đưa vào khai thác, vận hành

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

3.1.3. Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp có chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, thủ tục điều chỉnh dự án được thực hiện như sau:

- Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

- Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

3.2. Bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư do tiếp nhận thêm thành viên, cổ đông mới góp vốn

3.2.1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư (do điều chỉnh vốn) thuộc diện có chấp thuận chủ trương đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (cụ thể là điều chỉnh tăng vốn đầu tư);

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Giải trình và cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Bổ sung nhà đầu tư tổ chức trong trường hợp điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 1: Thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Khi điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết: 58 ngày làm việc.

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc.

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp. Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

* Bổ sung nhà đầu tư tổ chức trong trường hợp điều chỉnh tổng vốn đầu tư dưới 20% tổng vốn dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu tại mục 2.1.1 và nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.2.1. Bổ sung nhà đầu tư tổ chức trong trường hợp điều chỉnh vốn dự án đầu tư không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Đô về thủ tục bổ sung nhà đầu tư là tổ chức trên giấy phép đầu tư. Nếu các nhà đầu tư cần tư vấn thêm hoặc cần hỗ trợ thực hiện thủ tục này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Thành Đô để được hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận