Thủ tục đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành. Khi tiến hành thủ tục đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia bên mời thầu và nhà thầu, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục như thế nào? Hồ sơ đăng ký bao gồm các loại giấy tờ nào? Để làm rõ hơn vấn đề này, Luật Thành Đô xin giới thiệu tới quý bạn đọc bài viết Thủ tục đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đấu thầu năm 2013;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp đăng tài thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Thông tư số 16/2022/TT- BKHĐT ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

2.1. Thủ tục đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia đối với bên mời thầu

2.1.1. Trình tự đăng ký

Căn cứ Luật Đấu năm 2013 và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định thủ tục đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia đối với bên mời thầu và đối với nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin nhà mời thầu

Nhà mời thầu tiến hành đăng ký thông tin của đơn vị mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/ (Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia);

Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký mời thầu

Bước 3: Nhận chứng thư số;

Bước 4: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số

2.1.2. Hồ sơ đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia đối với bên mời thầu

(1) Đơn đăng ký bên mời thầu (do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo ra trong quá trình khai báo thông tin ở bước 1;

(2) Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên mời thầu đăng ký;

(3) Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của bên mời thầu đăng ký;

2.1.3. Xử lý hồ sơ đăng ký

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của bản đăng ký điện tử trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do bên mời thầu gửi đến. Trong trường hợp:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, bên mời thầu được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo lý do trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn bên mời thầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký cho phù hợp.

Chi tiết các bước thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hỗ trợ của Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2.1.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

2.1.5. Kết quả thực hiện thủ tục đăng ký

Bên mời thầu có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà mời thầu được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp chứng thư số tham gia mời thầu qua mạng.

2.1.6. Lệ phí: Miễn phí đối với bên mời thầu

2.2. Thủ tục đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia đối với bên nhà thầu, nhà đầu tư

2.2.1. Trình tự đăng ký

Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

Nhà đấu thầu, nhà đầu tư tiến hành đăng ký các thông tin của đơn vị đấu thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/ (Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia);

Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Bước 2: Thanh toán chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 31 của Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký) và chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp vào Quý I hàng năm, trừ năm thực hiện đăng ký):

- Trong trường hợp đối với nhà thầu, nhà đầu tư đã hoàn thành việc đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực thi hành thì thanh toán chi phí duy trì tên và dữ liệu của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016.

- Trong trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không nộp chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn trên sau khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn không nộp thì việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị xem là hết hiệu lực, khi đó, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ không in được bản xác nhận đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định của pháp luật.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư;

Bước 4: Nhận chứng thư số;

Bước 5: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

2.2.2. Hồ sơ đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia đối với bên nhà thầu, nhà đầu tư

(1) Đơn đăng ký nhà thầu (do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo ra trong quá trình khai báo thông tin ở bước 1 Điểm a Khoản này);

(2) Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký;

(3) Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký.

2.2.3. Xử lý hồ đăng ký

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do nhà thầu, nhà đầu tư gửi đến.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhà thầu, nhà đầu tư được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo lý do trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn nhà thầu, nhà đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký cho phù hợp.

2.2.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

2.2.5. Kết quả thực hiện thủ tục đăng ký

Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp chứng thư số tham gia nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

2.2.6. Lệ phí: 500.000 VNĐ (chưa bao gồm 10% phí VAT).

Trên đây là bài tư vấn của Luật Thành Đô về vấn đề Thủ tục đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ vướng mắc, băn khoăn nào liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ với Luật Thành Đô để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận