Thủ tục giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư, trong đó có nội dung về vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu giảm vốn đầu tư so với số vốn ban đầu đã đăng ký. Vậy thủ tục giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư được quy định như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về thủ tục này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Thủ tục giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

II. THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

2.1. Thủ tục giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

2.1.1. Thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà quy mô dự án thay đổi do giảm vốn đầu tư từ 20% trở lên, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (trường hợp giảm vốn đầu tư dưới 20% thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư), cụ thể như sau:

- Danh sách hồ sơ thực hiện điều chỉnh giảm vốn đầu tư từ 20% trở lên, nhà đầu tư cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh giảm vốn đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

(5) Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ;

- Cơ quan và thời hạn giải quyết:

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ như trên Bộ kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung giảm quy mô đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung giảm quy mô đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh về việc giảm quy mô đầu tư cho Nhà đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của Nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh về việc giảm quy mô đầu tư cho nhà đầu tư.

+ Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư cần chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nêu trên nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh giảm quy mô đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ về việc giảm quy mô đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh về giảm quy mô đầu tư cho Nhà đầu tư.

2.1.2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do giảm vốn đầu tư

- Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp giảm vốn đầu tư như sau:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/ Quyết định thành lập (có hợp pháp hóa lãnh sự) đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Bản giải trình về việc thay đổi vốn của nhà đầu tư, phương thức huy động vốn;

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho nhà đầu tư.

2.2. Thủ tục giảm trên 20% trên vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương và dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương nhưng giảm dưới 20% vốn đầu tư

- Đối với dự án đầu tư giảm trên 20% trên vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương và dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương nhưng giảm dưới 20% vốn đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như mục 2.1.2 nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh giảm vốn đầu tư hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho Nhà đầu tư.

Thủ tục giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục giảm vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư năm 2020. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể hoặc liên hệ trực tiếp để sử dụng dịch vụ./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận