Thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, tùy vào tình hình thực hiện dự án và khả năng đầu tư tại thời điểm hiện tại mà nhà đầu tư có thể tiến hành tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào dự án. Trong trường hợp mọi thứ đều diễn ra thuận lợi và có khả năng phát triển cao, nhà đầu tư sẽ có xu hướng tăng vốn đầu tư vào đó. Để giúp nhà đầu tư rõ hơn về thủ tục này, Luật Thành Đô trân trọng gửi bài viết Thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

II. ĐIỀU KIỆN TĂNG VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Tăng vốn đầu tư là một trong các hình thức điều chỉnh vốn đầu tư của dự án đầu tư. Do đó nhà đầu tư cần điều chỉnh vốn trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật đầu tư 2020 thì Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư

Ngoài ra, đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ trường hợp tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

III. THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

3.1. Thủ tục tăng vốn đầu tư từ 20% trở lên trên giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Khi tiến hành thủ tục tăng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cụ thể như sau:

3.1.1. Thành phần hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc giảm vốn đầu tư.

(5) Báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế thực hiện dự án/Xác nhận số dư ngân hàng chứng minh nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

3.1.2. Trình tự thủ tục

(1) Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

(2) Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

(3) Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có chấp thuận chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư và Tổ chức thực hiện dự án (trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

3.2. Thủ tục tăng vốn đầu tư dưới 20% trên giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đã được xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Khi tiến hành thủ tục tăng vốn đầu tư dưới 20%, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Cụ thể như sau:

3.2.1. Thành phần hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ giống như mục 3.1.1

3.2.2. Trình tự thủ tục

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đã chuẩn bị cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

3.3. Thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong trường hợp này, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục như mục 3.2 bài viết này

Lưu ý: Sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố làm thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cho kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Thủ tục tăng vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận