Thủ tục thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài

Với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các ngành nghề, dịch vụ bổ trợ hỗ trợ doanh nghiệp cũng ngày càng gia tăng. Trong đó, dịch vụ kế toán cũng là ngành nghề thu hút sự quan tâm đầu tư của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vậy pháp luật quy định về thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Thành Đô sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ hơn về quy định này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Biểu cam kết WTO;

- Luật đầu tư năm 2020;

- Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Luật kế toán số năm 2015;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Thủ tục thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài

II. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KẾ TOÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2.1. Điều kiện thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định, cụ thể như sau:

(1) Về ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kế toán theo cam kết WTO, hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện đối với các ngành kiểm toán và kế toán (CPC 862) không hạn chế.

(2) Hình thức doanh nghiệp: Việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài dưới hình thức góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

(3) Tỷ lệ sở hữu:

+ Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

(4) Về phạm vi hoạt động: kế toán, kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2.2. Thủ tục thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài

2.2.1. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

+ Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Văn bản giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với thành lập công ty kế toán có vốn nước ngoài: Nhà đầu tư nộp 01 hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư, trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2.2. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty kế toán có vốn nước ngoài

- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty kế toán có vốn nước ngoài, bao gồm các tài liệu giấy tờ sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao);

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty kế toán có vốn nước ngoài nơi đặt trụ sở chính.

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

2.2.3. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

- Hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề;

(4) Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề;

(5) Tài liệu chứng minh về vốn;

(6) Điều lệ công ty;

(7) Văn bản ủy quyền (nếu có).

- Cơ quan giải quyết: Bộ Tài chính.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Thành Đô về Thủ tục thành lập công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài. Quý nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có thể tham khảo bài viết của Luật Thành Đô. Nếu cần tư vấn đầu tư, giải đáp các thắc mắc về đầu tư, quý khách hàng có thể liên hệ hotline 0919 089 888 để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận