Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài

Thẩm định giá là “việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá”. Công ty có vốn nước ngoài có thể đăng ký hoạt động ngành nghề này không? Và thủ tục để thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài thực hiện như thế nào?

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 - Luật đầu tư năm 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

- Theo quy định tại điều 38 luật giá năm 2012, điều kiện để thành lập và hoạt động của công ty thẩm định giá bao gồm:

+ Là doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bao gồm:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

+ Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên)/ tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/ tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);

+ Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

+ Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở và công ty cổ phần: Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định và người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Đối với thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài, Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương) và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 2: Thành lập công ty thẩm định giá tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

3.1. Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương) và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Danh mục hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

(2) Đề xuất dự án đầu tư.

Nếu pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

(3) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(4) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(5) Nếu dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

(6) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Thẩm quyền và thời hạn giải quyết:

+ Đối với dự án đầu tư không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ nộp tại Bộ kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 63 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư. Trong thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

+ Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ nộp tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Trong thời hạn 48 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

3.2. Hồ sơ thành lập công ty thẩm định giá tại Phòng đăng ký kinh doanh

- Danh mục hồ sơ bao gồm:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

(2) Điều lệ công ty;

(3) Danh sách công ty/ Danh sách cổ đông sáng lập/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

(4) Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật và Chủ sở hữu/thành viên công ty/cổ đông của công ty.

(5) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

3.3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

- Danh mục hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

(2) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp;

(4) Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);

(5) Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;

(6) Tài liệu chứng minh về mức vốn góp của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần (chỉ được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty thẩm định giá);

(7) Biên lai nộp lệ phí theo quy định;

(8) Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

- Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Bộ tài chính.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá có vốn nước ngoài. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được Luật sư giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận