Thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thay đổi trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp thêm/rút bớt vốn hoặc dự án chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư thì doanh nghiệp phải làm thủ tục Thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ                                            

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng dự án đầu tư

2.1.1. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ khoản 2 điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Theo đó, khi chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc thay đổi nhà đầu tư: Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

(5) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(6) Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc thay đổi nhà đầu tư

(7) Hợp đồng BCC;

(8) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư.

3.1.2. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc thay đổi nhà đầu tư

(4) Hợp đồng BCC;

(5) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2. Trường hợp thay đổi nhà đầu tư do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư

3.2.1. Trường hợp do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ khoản 2 điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Theo đó, khi chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ bao gồm các thành phần sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc thay đổi nhà đầu tư: Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

(5) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(6) Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về việc chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

(7) Hợp đồng chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

(8) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư.

3.2.2. Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước sau đó mới điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

(3) Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ doanh nghiệp tư nhân/…về chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

(4) Hợp đồng chia/tách/sáp nhập/hợp nhất dự án đầu tư;

(5) Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Trình tự giải quyết: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư. Nếu Quý khách hàng gặp khó khăn về thủ tục thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vui lòng liên hệ Công ty Luật Thành Đô để được luật sư hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận