Thủ tục thay đổi quy mô dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Hiện nay, khi thay đổi quy mô dự án đầu tư đối với dự án đầu thuộc diện chấp thuận chủ trương thì nhà đầu tư cần điều chỉnh chấp thuận chủ trương sau đó điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục này đã được quy định cụ thể trong luật đầu tư năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết Thủ tục thay đổi quy mô dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Đầu tư 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục thay đổi quy mô dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

II. THỦ TỤC THAY ĐỔI QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

2.1. Hồ sơ thay đổi quy mô dự án đầu tư

Danh mục hồ sơ thay đổi quy mô dự án đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

(2) Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

(4) Bản Giải trình lý do điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

(5) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: Nếu dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ bao gồm Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất của nhà đầu tư: Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.

(6) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(7) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau đây:

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án;

+ Mục tiêu dự án, quy mô đầu tư dự án đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn của dự án, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

(8) Bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau:

- Báo cáo tài chính trong 01 năm gần nhất của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn;

- Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, hồ sơ cần tài liệu sau: xác nhận số dư của nhà đầu tư hoặc bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

- Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân, hồ sơ cần tài liệu sau: xác nhận số dư của nhà đầu tư hoặc bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư và tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

2.2. Số lượng hồ sơ

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ.

- Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ.

2.3. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi quy mô dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

2.3.1. Đối với dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: các bộ, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thực hiện dự án để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

2.3.2. Đối với dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.

2.3.3. Đối với dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh quy mô dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Thủ tục thay đổi quy mô dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Thành Đô về Thủ tục thay đổi quy mô dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của Luật Thành Đô 0919 089 888 để được Luật sư giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận