Mẫu văn bản cam kết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Văn bản cam kết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp là một trong các tài liệu nhằm xác lập đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định về biểu mẫu cụ thể cho tài liệu trên. Để giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu và soạn thảo, Luật Thành Đô xin gửi đến bài viết cung cấp Mẫu văn bản cam kết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Tin liên quan

>> Thủ tục góp vốn đầu tư bằng tài sản

>> Thủ tục thay đổi loại tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

>> Xử phạt trong trường hợp không góp đủ vốn của dự án đầu tư

Mẫu văn bản cam kết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. MẪU VĂN BẢN CAM KẾT GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ VIỆC GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP

Văn bản cam kết này được lập và ký kết tại .............. vào ngày … tháng … năm...... giữa các Bên có tên dưới đây:

BÊN A

1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………......

Ngày sinh:………...Quốc tịch:………………………………………….........

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..….......

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………........................

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………..........

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………….....

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………..

2. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………...

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:….........

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………...........

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………..

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..…....

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ………………… Giới tính: ……………………………………..

Ngày sinh: ……….. Quốc tịch:……………………………………………….

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …......

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………....

BÊN B

1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ………………………………………………….....

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:……………………………………………....

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …............

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………… …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………....

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………….....

2. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………......

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:…........

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………...

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):………………………………………………….....

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..…...

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………....

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:……………………………………………...

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ….. …....

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….....

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………...........

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………………

Bên C (nếu có): Kê khai như Bên A và Bên B

Xét rằng, Bên A mong muốn nhận chuyển nhượng và Bên B cũng đồng ý về việc chuyển nhượng trên. Do đó, Bên A và Bên B ký kết Văn bản cam kết này với những nội dung sau đây:

1. Bên chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp

1.1. Đối với cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ………………………………………………........

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:……………………………………………...

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …...........

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………...........

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….....

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………...

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………….....

1.2. Đối với doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:….......

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………..................................

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..…..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………....

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:……………………………………………...

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …............

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………........

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: …………………………………

2. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp:

2.1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ………………………………………………........

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:……………………………………………...

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …...........

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………...........

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….....

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):…………………………………………………...

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………….....

2.2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ……; ngày cấp: ….; Cơ quan cấp:….......

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………..................................

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):……………………………………………………

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):…..…..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………....

Ngày sinh:……….. ………….Quốc tịch:……………………………………………...

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …............

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………........

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: …………………………………

Cổ phần/Phần vốn góp của Bên A nhận chuyển nhượng từ Bên B là: Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có), chiếm …% vốn điều lệ công ty.

3. Thông tin về giao dịch mua cổ phần/ phần vốn góp

STT

Tên nhà đầu tư nước ngoài

Quốc tịch

Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ

Giá trị giao dịch thực tế

VNĐ

Tương đương USD

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

01

...........       

……

……………

…….

……

………

………

4. Thông tin về tổ chức kinh tế sau khi nhận phần vốn góp:

Tên tổ chức kinh tế: .......................................................................................................

Vốn điều lệ: .................... VNĐ (Bằng chữ: ...............................)

Tỷ lệ sở hữu:

STT

Tên nhà đầu tư nước ngoài

Quốc tịch

Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ

VNĐ

Tương đương USD

Tỷ lệ (%)

01

....................       

…………

………….

……….

……..


Hai Bên cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của văn bản này và các hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

..........., ngày ….. tháng …..năm....

BÊN A

Ký, ghi rõ họ tên,chức danh và

đóng dấu (nếu có)

BÊN B

Ký, ghi rõ họ tên,chức danh và

đóng dấu (nếu có)

Mẫu văn bản cam kết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Đô liên quan đến Mẫu văn bản cam kết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận