Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi về địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nhà đầu tư chưa nắm được hết các quy định của pháp luật về thủ tục cũng như hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về nội dung này, Luật Thành Đô giới thiệu bài viết: “Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư”.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đầu tư 2020;

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các bài viết có liên quan:

Thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của giấy phép đầu tư

Thủ tục điều chỉnh vốn, tỷ lệ sở hữu vốn trên giấy phép đầu tư

II. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

2.1. Thành phần hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng tại Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư)

(2) Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

(3) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(4) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư/ Quyết định thành lập (Bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) đối với nhà đầu tư là tổ chức;

(5) Bản giải trình về việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

(6) Giấy tờ pháp lý liên quan đến địa điểm dự án đầu tư: Bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các tài liệu chứng minh khác có liên quan;

(7) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(8) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực để nộp cùng hồ sơ, bản gốc để nhận kết quả) và Chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

(9) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên Giấy phép đầu tư.

2.2. Thành phần hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Mẫu tại Phụ lục II-1 Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

(2) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ công ty;

(3) Giấy xác nhận của cơ quan Thuế trong trường hợp thay đổi địa chỉ khác Quận/huyện hoặc Tỉnh/Thành phố đã đăng ký trước đó (Bản sao có chứng thực);

(4) Điều lệ thay đổi (Trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác Tỉnh/ Thành phố đã đăng ký trước đó);

(5) Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ;

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

III. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục 2.1)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3.2. Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

3.2.1. Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục 2.1)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

3.2.2. Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục 2.1)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

3.2.3. Thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trường hợp xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ (thành phần hồ sơ quy định tại mục 2.1)

Bước 2: Nộp hồ sơ

 Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

IV. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Đối với dự án có quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư thay đổi địa điểm thực hiện dự án đồng thời chuyển địa chỉ trụ sở chính cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi làm thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư thay đổi địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh, thành phố khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu, thì đồng thời với việc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và làm thủ tục với cơ quan thuế.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động, không được nằm trong tòa chung cư, nhà tập thể.

Trên đây là bài viết về hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Quý khách hàng tham khảo bài viết, nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được tư vấn và hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận