THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Thủ tục Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

        “Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở quy định tại các Văn bản Quy phạm pháp luật, mọi văn bản khác đều chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.”

1. 

Thủ tục Luật định - Quy định Pháp luật:

-

Thành phần hồ sơ:

 

Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Hồ sơ chuyển đổi loại hình:

 

1.

Chuyển đổi Công ty TNHH 1 TV thành Công ty TNHH 2 TV trở lên:

1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

 

2.

Chuyển đổi Công ty TNHH 2 Thành viên thành Công ty TNHH 1 TV:

2. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

e) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

 

3.

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH:

3. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

d) Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

đ) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

e) Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

g) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

 

4.

Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần và ngược lại:

4. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

-

Quy trình thực hiện:

 

Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

 

 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

 

 

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-

Cơ quan thụ lý:

 

1.

Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

-

Thời hạn giải quyết:

 

03 ngày làm việc - Điều 28 Nghị định 78/2015 quy định:

 

 

1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

-

Kết quả đạt được:

 

 

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung.

 

 

 

2. 

Ý kiến Luật sư – các lưu ý của Thành Đô

 

Việc Đăng ký chuyển đổi Doanh nghiệp cần lưu ý mấy điểm như sau:

-

Thứ 1: Về mặt thực tế, đây là loại hồ sơ rất phức tạp, cần thiết phải có sự bám sát thực tế các hoạt động Chuyển đổi loại hình công ty để cân đối phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông/thành viên trước và sau khi chuyển đổi.

-

Thứ 2: về thuế - kế toán, toàn bộ các hoạt động Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đều bắt buộc phải thực hiện Quyết toán thuế khi chuyển đổi cho doanh nghiệp ban đầu.

Thủ tục quyết toán thuế do cơ cấu lại doanh nghiệp là tương đối phức tạp, và cần nhiều thời gian, cần thiết phải có sự tham gia phối hợp giữa chuyên gia pháp lý và chuyên gia kế toán thực hiện.

Báo cáo tài chính có được từ việc thực hiện Quyết toán thuế hoàn toàn có thể được Cơ quan Đăng ký kinh doanh yêu cầu xuất trình và đối chiếu nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

-

Thứ 3: Lưu ý khi làm thủ tục Đăng ký doanh nghiệp hay bị sửa các lỗi về ngữ pháp, về nội dung Tên doanh nghiệp và tên ngành nghề kinh doanh. Tên Doanh nghiệp phải được đối chiếu trên phạm vi cả nước. Ngành nghề kinh doanh phải ghi theo Danh mục ngành nghề kinh tế tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn liên quan.

-

Thứ 4: Nhiều điểm lưu ý khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 

Luật sư:

NGUYỄN LÂM SƠN

công ty:

LUẬT THÀNH ĐÔ

 

ĐT:

0982.976.486

Email:

luatthanhdo@gmail.com

           

----------------------------------------------------------------------

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Ls - GĐ. Nguyễn Lâm Sơn

Các từ khóa liên quan trong Web giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm hơn

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thu tuc thanh lap doanh nghiep, thủ tục thành lập công ty, thu tuc thanh lap cong ty, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập công ty, thanh lap cong ty, đăng ký thành lập doanh nghiệp, dang ky thanh lap doanh nghiep, mở công ty, mo cong ty, đăng ký công ty, dang ky cong ty, thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co  phan, thủ tục thành lập công ty cổ phân, đăng ký thành lập công ty cổ phần, công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thủ tục thành lập công ty TNHH, thu tuc thanh lap cong ty TNHH, đăng ký kinh doanh, dang ky kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, công ty, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục, thay doi dang ky kinh doanh, thu tục thay doi dang ky kinh doanh, bổ sung ngành nghề, bo sung nganh nghe, thủ tục bổ sung ngành nghề, thu tuc bo sung nganh nghe, thay đổi trụ sở chính, thủ tục thay đổi trụ sở chính, ngành nghề, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh,  mua bán doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp, giải thể công ty, giai the cong ty, thủ tục giải thể công ty, thủ tục giải thể công ty cổ phần, mở chi nhánh, thủ tục mở chi nhánh, dịch vụ mở chi nhánh, mở chi nhánh giá rẻ, mở chinh nhánh chuyên nghiệp, thành lập công ty giá rẻ, thanh lap cong ty gia re, thanh lap cong ty chuyen nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ, thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp, thành lập công ty nhanh, thanh lap cong ty nhanh, hộ kinh doanh, đăng ký hộ kinh doanh, văn phòng đại diện, mở văn phòng đại diện, thủ tục mở văn phòng đại diện.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận