Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trong quá trình đi vào hoạt động các Công ty, nhà đầu tư sẽ có nhu cầu thay đổi một hoặc một số nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Luật Thành Đô trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp hy vọng giúp Quý khách hàng nắm vững hơn về thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề này.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư 2014;

2. Luật Doanh nghiệp 2014;

3. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

4. Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp và Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

5. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

6. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

7. Các văn bản pháp luật khác.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THẨM QUYỀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

- Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Nộp hồ sơ đến Ban quản lý khu công nghiệp

- Giải trình về hồ sơ, điều kiện cấp phép (nếu có);

- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được điều chỉnh

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THẨM QUYỀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

3.1. Thành phần hồ sơ khi tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(2) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

(3) Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(4) Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;

(5) Tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh:

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Lưu ý: Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(6) Báo cáo tài chính/Xác nhận góp đủ vốn của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông;

3.2. Thành phần hồ sơ khi tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(1) Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

(2) Bản sao Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, công ty cổ phần;

(3) Quyết định của chủ sở hữu công ty/đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;

(4) Trường hợp thay đổi:

- Thay đổi thành viên/chủ sở hữu/cổ đông sáng lập

+ Hợp đồng chuyển nhượng; Biên bản thanh lý chuyển nhượng hoặc tài liệu chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

+ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của tổ chức hoặc quyết định thành lập của tổ chức;

+ Điều lệ của tổ chức

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật/thông tin người đại diện theo pháp luật:Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới.

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn của các thành viên/cổ đông, ngành nghề kinh doanh (trừ ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải xin phép cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh): Không cần tài liệu chứng minh (doanh nghiệp phải cam kết kê khai trung thực).

Lưu ý: Địa diểm trụ sở chính không được đặt trong chung cư.

IV. LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế thì ngoài việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp được thành lập mà nhà đầu tư là người góp vốn cần thực hiện thủ thục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp nhà đầu tư đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì khi thay đổi, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ và đồng thời thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư.

V. DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THẨM QUYỀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP CỦA LUẬT THÀNH ĐÔ

Sau khi nắm được thông tin khác hàng, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện quy trình, thủ tục, hồ sơ cần thiết để làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền Ban quản lý khu công nghiệp;

(2) Tư vấn các phương án để thực hiện thủ tục, từ đó đưa ra ưu và khuyết điểm của các phương án để Quý khách có thể lựa chọn cách tiến hành phù hợp với tình hình của nhà đầu tư và doanh nghiệp;

(3) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(4) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư & giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép;

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật sư Lâm Sơn – Giám đốc Công ty Luật Thành Đô về Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp. Nếu quý khách hàng cần tư vấn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bài viết về Thủ tục đầu tư của Luật Thành Đô để được tư vấn chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN
Hotline: 0919 089 888
CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ
Trụ sở chính: Lô 03 - Khu B3 - Shophouse 24h - Đường Tố Hữu - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3789 8686

Bình luận