Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4

Trò chơi điện tử G4 là là loại trò chơi điện tử phổ biến hiện nay. Doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 hoạt động theo quy định của pháp luật phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết “Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4” hy vọng sẽ giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ thêm vấn đề này.

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT của bộ thông tin và truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Các văn bản pháp luật khác liên quan.

2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G4

2.1. Khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4

Trò chơi điện tử G4 là loại trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 là Giấy chứng nhận do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp trò chơi điện tử G4 và nộp hồ sơ hợp lệ lên Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

2.2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4

Theo quy định tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày  01/03/2018 sửa đổi  một số điều Nghị định 72/2013/NĐ-CP về  quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng và Nghị định 150/2018/NĐ-CP thì điều kiện để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4, cụ thể như sau:

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(2) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.

(3)  Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

- Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

- Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử

(4) Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 bao gồm:

- Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;

- Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4

Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

(3) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

(4) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung sau đây:

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

- Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

- Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;

- Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

- Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

- Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua đường bưu chính;

- Qua mạng Internet.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

4. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G4

Sau khi nắm được thông tin khách hàng cung cấp, Luật Thành Đô sẽ tiến hành các công việc sau:

(1) Tư vấn về điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4;

(2) Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, kiểm tra giấy tờ tài liệu được cung cấp;

(3) Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4;

(5) Đại diện quý doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;

(6) Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ theo quy định của pháp luật;

(7) Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả là Giấy phép cung cấp trò chơi điện tử G4;

(8) Đại diện doanh nghiệp nộp phí, lệ phí nhà nước theo quy định của nhà nước;

(9) Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hoàn tất sau khi được cấp giấy phép.

Bài viết trên, Luật Thành Đô đã nêu rõ các nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 bao gồm: khái niệm, điều kiện, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4. Quý khách hàng nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến Giáy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 nói riêng và Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nói chung vui lòng liên hệ Luật Thành Đô để được giải đáp và hướng dẫn tận tình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám đốc - Luật sư. NGUYỄN LÂM SƠN

Hotline: 0919 089 888

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa tháp Ngôi sao, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

Website: www.luatthanhdo.com.vn

Bình luận